Main >> Vietnamese Humor >> Chuyen tieu lam khoi hai

Chuye^.n Tie^'u La^m Kho^i Ha`i
- Thanh Tu`ng su+u ta^`m -


Ai bo` ma(.c ai

         Co' mo^.t anh cha`ng, vo+. mo+'i dde?, em vo+. dde^'n cho+i vo+'i chi. dde^? ddo+~ chi. mo^.t tay vie^.c cu+?a, vie^.c nha`.

         Anh ta vo^'n co' tho'i de^ xo^`m. Mo^.t dde^m, tu+o+?ng vo+. say ngu?, anh ta bo` dde^'n giu+o+`ng em vo+. toan su+. no. kia, cha(?ng may vo+. bie^'t mo+'i ru con ra(`ng:

- Con o+i, con bu' cho no
ho+~i ngu+o+`i qua^n tu+? kia bo` ddi dda^u?

         Anh ta be`n ha't la.i ra(`ng:

- DDe^m ddo^ng ga` ga'y o o
Anh cha(?ng ngu? ddu+o+.c, anh bo` ddi cho+i.

         Co^ em vo+. nghe va^.y lie^`n ru cha'u ra(`ng:

Cha'u o+i, cha'u ngu? cho no
Cu?a di`, di` giu+~ ai bo` ma(.c ai.
[ BACK | TOP ]

Ca'i, nu+o+'c

         Anh cho^`ng no. ddi ma^`n ngoa`i ruo^.ng ti`nh co+` ba('t ddu+o+.c con co` que`. Vo^'n ti'nh tham a(n, anh ta ddem con co` gia^'u va`o u. ro+m ga^`n nha` ro^`i va`o be^'p nho? to vo+'i vo+.:

         - Mi`nh ne`, ho^m nay tui vo+'i mi`nh a(n rie^ng nhen mi`nh.

         Chu+a bie^'t y' cho^`ng ra sao nhu+ng chi. vo+. cu~ng u+` dda.i cho qua chuye^.n. Anh cho^`ng dda('c chi' cha.y ra ddo^'ng ro+m lo^i con co` ra ma^`n thi.t, nho^? lo^ng, ba('c cha?o xa`o mu+o+'p tho+m lu+`ng. Xong dda^u dda^'y, anh rinh ca? cha?o vo^ xo' nha` ngo^`i a(n mo^.t mi`nh ngon la`nh, kho^ng ngo' nga`ng gi` to+'i chi. vo+..

         Chi. vo+. ngo^`i nhai co+m muo^'i, xo't da. mo+'i ro?n re?n ca^`m che'n to+'i ga^`n be^n cho^`ng:

         - Mi`nh cho em ti' nu+o+'c!

         Nghe tie^'ng vo+., anh cho^`ng ngoa?nh dda^`u la.i, qua('c ma('t:

         - No'i ro^`i, kho^ng co' ca'i, nu+o+'c gi` he^'t!

         DDu+o+.c mo^.t bu+~a no ne^, anh cho^`ng la`m luo^n mo^.t gia^'c tha(?ng ca(?ng. Nu+?a dde^m ti?nh da^.y, tha^'y ra.o ru+.c trong lo`ng, anh be`n bo` vo^ cho^~ vo+. thu? thi?:

         - Ca'i nhen mi`nh, ca'i nhen mi`nh!

         Nghe tie^'ng cho^`ng, chi. vo+. quay ma(.t sang cho^~ kha'c tra? lo+`i gay ga('t:

         - Kho^ng ca'i, nu+o+'c gi` he^'t!

[ BACK | TOP ]

Ca'i to^.i tham a(n

         Khu cho+. Ca^`u O^ng co' mo^.t co^ ga'i ne^'t na, xinh dde.p, nhu+ng chi? pha?i ca'i to^.i ham a(n. Ngo^`i tru+o+'c cu+?a nha`, ga'nh ha`ng rong na`o ddi qua cu~ng dde^`u "kho' thoa't". He^'t ba'nh cuo^'n qua ba'nh to^m chie^n, vu+`a ca('n xong chie^'c ba'nh in, tre^n tay co^ dda~ co' ba'nh chuo^'i.

         A(n va(.t nhie^`u qua' ne^n lu'c na`o co^ ga'i mo+? mie^.ng no'i cu~ng co' chu+~ ba'nh. DDe^'n khi la^'y cho^`ng, ga(.p tru'ng anh cho^`ng nghe nha('c to+'i qua` va(.t ha`ng rong la` dda~ ddu`ng ddu`ng no^?i gia^.n. Ho^m a^'y, hai vo+. cho^`ng ddang na(`m tre^n giu+o+`ng nghi? tru+a, bo^~ng gio' ke'o dde^'n a`o a`o, ro^`i mu+a ro+i lo^.p bo^.p. Cho^`ng ba?o:

         - Em ra xem mu+a lo+'n nho? dde^? anh chua^?n bi. ddi la`m.

         Chi. vo+. ham a(n dde^'n be^n cu+?a so^? nhi`n ro^`i quay la.i ba?o cho^`ng:

         - Anh o+i, mu+a to la('m, co.ng mu+a co' so+.i da`i nhu+ ba'nh canh, so+.i nga('n nhu+ ba'nh lo.t.

         Anh cho^`ng gia^.n qua', dda.p giu+o+`ng ra^`m ra^`m.

         - Ba?o xem mu+a lo+'n nho?, nu+o+'c nhie^`u i't ma` no'i ca'i gi` co' ba'nh trong ddo', to^i dda^.p che^'t ba^y gio+`.

         Vo+. hoa?ng ho^`n ta'i ma(.t, dde^'n mo+? cu+?a xem la.i ro^`i thu+a:

         - Anh o+i, mu+a to thie^.t ma`, cho^~ nu+o+'c le^n cao da^`y nhu+ ba'nh pho^`ng, cho^~ mo?ng nhu+ ba'nh tra'ng va^.y ddo'.

         La^`n na`y he^'t chi.u no^?i, anh cho^`ng pho'ng xuo^'ng giu+o+`ng ba.t tai chi. vo+., may sao chi. ne' ddu+o+.c, tay anh dda'nh ngay va`o ngu+.c, chi. ddau ddie^'ng. Chi. cha.y na^'p sau go'c co^.t kho'c bu` lu:

         - Ai co' cho^`ng cu~ng hie^`n kho^, mi`nh co' cho^`ng gi` ma` no'ng nhu+... ca'i ba'nh cam. May ma` to^i ne' ki.p, anh dda'nh tru'ng hai ca'i ba'nh bao, ne^'u ne' kho^ng ki.p anh dda^.p ga^~y ba'nh che` to^i ro^`i. Hu, hu...

[ BACK | TOP ]

Con tui, con o^ng?

         O^ng gia` kia sai tha(`ng cha'u no^.i le^n ba?y tuo^?i, ddi mua mo^.t ddo^`ng xu da^`u mo^.t ddo^`ng xu gia^'m. No' ho?i o^?ng da^`u va` gia^'m ddu+.ng chung la.i ddu+o+.c kho^ng. O^?ng bie^?u ddu+.ng rie^ng hai che'n. No' ddi mo^.t ho^`i la^u ro^`i la.i ho?i ra(`ng:

         - DDo^`ng xu na`o mua da^`u, ddo^`ng xu na`o mua gia^'m?

         O^?ng no'i: - DDo^`ng na`o cu~ng ddu+o+.c, pha?i ho?i gi`??

         No' ddi mo^.t ho^`i la.i tro+? ve^` nu+~a: - "Che'n na`o ddu+.ng da^`u, che'n na`o ddu+.ng gia^'m?" O^ng tu+'c mi`nh gio.i no' hai ba ca'i. Ke^' ddo' cha no' ddi xo'm ve^`, o^?ng ho.c chuye^.n la.i cho cha no' nghe. Tha(`ng cha cha(?ng no'i gi` he^'t, ne'm du` xuo^'ng, mo^.t tay thi` na('m dda^`u, mo^.t tay thi` gio.i dda^`u ti'a lia. O^?ng tha^'y va^.y ho?i: "Ma`y ddie^n hay sao va^.y?" Cha no' no'i: "Kho^ng pha?i ddie^n, cha dda'nh con tui du+~ qua', thu+? coi tui dda'nh con cha co' ddu+o+.c hay kho^ng!"

[ BACK | TOP ]

No'i chu+~

         O^ng kia bu.ng lo'p le'p chu+~ nghi~a nhu+ng co' ta'nh khoa'i no'i chu+~, hay si~ die^.n. Mo^.t bu+~a, hai vo+. cho^`ng cu`ng dde^'n nha` o^ng sui trai a(n dda'm gio^~. Lu'c a(n, mo^.t ho^.t co+m di'nh vo^ ra^u anh sui. Chi. sui nhi`n cho^`ng no'i: "Ngo.c a^?n long tu" (y' muo^'n no'i co' ho^.t co+m di'nh o+? ra^u).

         Anh sui trai hie^?u y' vo+. vo^.i la^'y ho^.t co+m ra.

         DDa'm gio^~ tan, lu'c ve^`, o^ng kia mo+'i ba?o vo+.:

         - DDo' ba` tha^'y chu+a, ngu+o+`i ta a(n no'i co' chu+~ co' nghi~a, co`n ba` thi` cu+' khoai cu? hoa`i hoa`i. Ba` pha?i no'i theo chi. sui trai chu+' !

         Ba` vo+. la(?ng la(.ng, kho^ng no'i gi`.

         To^'i bu+~a ddo', ba` cho cho^`ng a(n bu'n, mo^.t so+.i bu'n di'nh vo^ ra^u o^ng cho^`ng. Nho+' lo+`i cho^`ng da.y, nhu+ng nga(.t no^~i ti`m ma~i kho^ng ddu+o+.c chu+~ na`o, tu'ng the^' ba` vo+. no'i vo^.i:

         - O^ng, o^ng ! La~i bo` ngang lo^~ ddi't !

[ BACK | TOP ]

No'i khoa'c ga(.p nhau

         Co' mo^.t anh ddi la`m a(n xa la^u nga`y ve^` la`ng, ba` con xu'm dde^'n ho?i chuye^.n la. phu+o+ng xa. Anh no. ddu+o+.c di.p, tro^? ta`i no'i khoa'c :

         - Nhie^`u ca'i la. la('m, nhu+ng la. nha^'t la` chuye^.n na`y. Co' mo^.t ca'i thuye^`n, da`i kho^ng la^'y gi` ddo cho xie^'t, mo^.t ngu+o+`i tuo^?i hai mu+o+i ddu+'ng o+? mu~i ba('t dda^`u ddi ra dda(`ng la'i, ddi dde^'n giu+~a co^.t buo^`m thi` dda~ gia`, ra^u to'c ba.c pho+, cu+' the^' ddi, dde^'n che^'t va^~n chu+a to+'i la'i.

         Trong la`ng a^'y co' mo^.t anh no'i khoa'c kha'c, nghe tha^'y chuye^.n anh kia, lie^`n ke^? ngay mo^.t ca^u chuye^.n kha'c :

         - The^' dda~ la^'y chi la` la. ! To^i ddi ru+`ng tha^'y mo^.t ca^y cao ghe^ go+'m, co' mo^.t con chim dda^.u tre^n ca`nh ca^y a^'y, dda'nh ro+i mo^.t ho^.t dda. Ho^.t dda ro+i xuo^'ng lu+ng chu+`ng ga(.p mu+a ga(.p bu.i ro^`i na^?y ma^`m, dda^m re^~ tha`nh ca^y dda. Ca^y dda lo+'n le^n, sinh hoa, ke^'t qua?, ho^.t dda o+? ca^y ddo' la.i ro+i va~i ra, dda^m cho^`i na^?y lo^.c tha`nh nhie^`u ca^y dda con, dda con lo+'n le^n, sinh hoa ke^'t qua? la.i na^?y ra dda`n ca^y dda cha'u. Cu+' the^' ma~i cho dde^'n khi ro+i to+'i dda^'t dda~ ba?y ddo+`i ta^'t ca?.

         Anh cha`ng ddi xa ve^` nghe tha^'y the^' lie^`n ca~i :

         - La`m gi` co' ca^y cao va^.y ? Kho^ng the^? tin ddu+o+.c.

         Anh kia lu'c ddo' mo+'i cu+o+`i :

         - Ne^'u kho^ng co' ca^y cao nhu+ the^' la^'y dda^u ra go^~ ddo'ng chie^'c thuye^`n cu?a anh !

[ BACK | TOP ]

No'i La'i

         Anh cho^`ng kia da^~n ve^` nha` ma^'y ngu+o+`i ba.n la` bo+.m nha^.u va` ke^u vo+. la`m ga` dda~i kha'ch. Ga` vu+`a luo^.c chi'n, chu+a ki.p xe', anh cho^`ng dda~ vo^.i bu+ng ra. DDa'm kha'ch nha`o vo^, la`m to+'i luo^n.

         Anh thu+' nha^'t be? ngay ca'i dda^`u ga`, no'i:

         - To^i xin ddi tru+o+'c, a^u ca'i dda(`n (a(n ca'i dda^`u).

         Anh thu+' hai kho^ng chi.u thua ke'm, va(.n luo^n hai ca'i ca'nh.

         - To^i anh ca'i ca('n (a(n ca'i ca'nh).

         Anh thu+' ba vo^.i va~:

         - To^i e^ ca'i ma(`n (a(n ca'i me^`).

         Anh ke^' tie^'p gia^.t la^'y ca'i ddu`i ga` be'o nga^.y:

         - To^i ui ca'i dda(`ng (a(n ca'i ddu`i).

         Anh thu+' na(m cha^.m ra~i be^ ca'i mi`nh ga` co`n la.i, no'i vo+'i ma^'y ngu+o+`i ba.n:

         - DDe^? cho nghi~a ti`nh tro.n ve.n, to^i xin inh ca'i ma(`n (a(n ca'i mi`nh).

         Trong nha'y ma('t, ddi~a ga` sa.ch tro+n. Cha(?ng le~ dde^? cho kha'ch ngo^`i kho^ng, anh chu? nha` ke^u vo+.:

         Mi`nh o+i, co`n ca'i gi` ddem ra dda^y luo^n nhen!

         Chi. vo+. tha^'y ma^'y ngu+o+`i ba.n cu?a cho^`ng a(n uo^'ng tho^ lo^~, gia^.n la('m. Nghe cho^`ng ke^u chi. no'i vo.ng ra:

         - Chi? co`n i ca'i dda(`n nu+~a tho^i!

[ BACK | TOP ]

Phu. tha^n, ma^~u tha^n

         Hai vo+. cho^`ng kia ma~i lo co^ng vie^.c buo^n ba'n, kho^ng da.y do^~ chi ddu+o+.c con ca'i. Ho. co' tha(`ng con ra^'t ngo^'c nghe^'ch. Mo^.t ho^m, pha?i ddi va('ng, hai vo+. cho^`ng giao ha`ng cho no' tro^ng.

         Co' ngu+o+`i kha'ch vo^ ho?i :

         - Phu. tha^n ma`y co' nha` kho^ng ?

         Tha(`ng con dda'p :

         - Kho^ng !

         Kha'ch la.i ho?i :

         - The^' co' ma^~u tha^n ma`y ddo' kho^ng ?

         Tha(`ng con tra? lo+`i :

         - Cu~ng kho^ng co' ma^~u tha^n !

         To^'i, khi ba ma' ve^`, tha(`ng con no'i la.i ra(`ng :

         - Bu+~a nay co' ngu+o+`i dde^'n ho?i mua phu. tha^n, ma^~u tha^n. Nha` mi`nh la`m gi` co' hai thu+' ddo'. Con no'i kho^ng co' ne^n ho. bo? ddi.

         Ba no' mo+'i ma('ng :

         - Tha^.t ma`y ngu qua' ! Phu. tha^n co' nghi~a la` cha nhu+ ma`y go.i tao, tao la` phu. tha^n cu?a ma`y. Co`n ma^~u tha^n la` me., nhu+ vo+. cu?a tao la` ma^~u tha^n cu?a ma`y. La^`n sau, ma`y ddu+`ng co' ngu va^.y nu+~a !

         Tha(`ng con ghi lo`ng ma^'y chu+~ ba no' vu+`a da.y. Bu+~a sau, no' o+? nha` mo^.t mi`nh, la.i co' kha'ch vo^ ho?i :

         - Phu. tha^n ma`y co' nha` kho^ng ?

         Tha(`ng con dda'p :

         - Phu. tha^n la` cha, nhu+ ma`y go.i tao, tao la` phu. tha^n cu?a ma`y.

         Kha'ch la :

         - Tha(`ng na`y, ma`y ddie^n ro^`i sao ? The^' ma^~u tha^n cu?a ma`y dda^u ?

         Tha(`ng con tra? lo+`i :

         - Ma^~u tha^n la` me., nhu+ vo+. cu?a tao la` ma^~u tha^n cu?a ma`y.

         Kha'ch gia^.n qua', dda.p cho no' mo^.t ca'i, no'i lo+'n :

         - Phu. tha^n la` cha, ma^~u tha^n la` me., nhu+ tao vo+'i vo+. tao mo+'i la` phu. tha^n, ma^~u tha^n cu?a ba ma`y vo+'i ma' ma`y ddo'. Ve^` bie^?u ba vo+'i ma' ma`y va^.y, nghe chu+a ?

[ BACK | TOP ]

To^i mu+`ng qua'

         Mo^.t anh ha'u a(n, nhu+ng so+. vo+., ddu+o+.c mo^.t ho^m vo+. ddi va('ng, lie^`n la^'y khoai, lu`i va`o be^'p. Khoai ga^`n chi'n thi` vo+. ve^`. Tha^'y vo+. va`o dde^'n cu+?a be^'p, anh ta hoa?ng qua', gia('t ngay cu? khoai va`o ca.p qua^`n.

         Khoai no'ng anh ta ddu+'ng kho^ng ye^n, cu+' pha?i tho't bu.ng la.i, nghie^ng be^n na`y nghie^ng be^n kia, nha?y le^n nha?y xuo^'ng cho ddo+~ no'ng.

         Chi. vo+. tha^'y ddie^.u bo^. tu+'c cu+o+`i, lie^`n ho?i:

         - La`m gi` ma` nha?y co+~n le^n nhu+ va^.y ?

         Anh cho^`ng cu+o+`i nha(n nho+?:

         - Tha^'y mi`nh ve^`, to^i mu+`ng qua'!


Best experienced with Netscape and Internet Explorer.
Created on June 10, 2020.
[ Back | Main | Top ]