Main >> Vietnamese Humor >> Cuoi Cuoi Cuoi

Cu+o+`i Cu+o+`i Cu+o+`i
- Lu+o+.m La(.t -Bao nhie^u tuo^?i

Tre^n mo^.t chuye^'n ta`u, hai phu. nu+~ o+? giu+o+`ng ta^`ng 1 no'i chuye^.n vo+'i nhau. Mo^.t phu. nu+~ ho?i:

- Chi. bao nhie^u tuo^?i ro^`i?

- To^i chi? mo+'i ho+n 20 mo^.t chu't. The^' co`n co^?

- Em mo+'i ho+n 18 tuo^?i mo^.t te.o.

O^ng kha'ch giu+o+`ng tre^n nghe tha^'y the^' lie^`n lo^.n ca? ngu+o+`i xuo^'ng nhi`n hai "co^ ga'i". Sau khi chie^m ngu+o+~ng hai "thie^'u nu+~" 18, 20, o^ng lie^`n nga~ quay xuo^'ng dda^'t. Hai ba` gia^.t mi`nh ke^u le^n.

- Anh tu+` dda^u ra the^' na`y?

- To^i kho^ng bie^'t nu+~a, to^i vu+`a mo+'i sinh ra.

  Tua^`n ba'o DDo+`i Mo+'i so^' 15, nga`y 21-2-2020

[ BACK | TOP ]

So^' ddie^.n thoa.i

Kha'm be^.nh xong ba'c si~ no'i vo+'i co^ be^.nh nha^n tre?:

Co^ cho to^i xin so^' ddie^.n thoa.i cu?a co^ dde^? khi na`o co' ke^'t qua? kha'm su+'c kho?e thi` to^i se~ go.i dde^? ba'o co^ hay.

Co^ ga'i tre? tra? lo+`i:

Do+., hai ba bu+~a te'm te'm mo^.t bu+~a!

Ba'c si~ la('c dda^`u:

Kho^ng! Chuye^.n ta('m ru+?a cu?a co^ thi` to^i kho^ng ca^`n bie^'t. To^i muo^'n bie^'t so^' ddie^.n thoa.i cu?a co^ a.!

Co^ ga'i tre? tra? lo+`i:

Do+.! Hai ba bu+~a te'm te'm mo^.t bu+~a!

Ba'c si~ la('c dda^`u ma.nh ho+n:

Co^ ta('m mo^~i nga`y 2, 3 ba^.n hay la` 2, 3 tua^`n co^ ta('m 1 la^`n thi` to^i kho^ng ca^`n bie^'t......so^' ddie^.n thoa.i cu?a co^ ki`a.

Co^ ga'i tre? tu+'c to^'i tra? lo+`i:

Do+. ! Em dde? no'i ! So^' cu?a em lu+`a hai ba bu+~a te'm te'm mo^.t bu+~a (237-8817)

Cu~ng trong pho`ng ma.ch, ba'c si~ ho?i nu+~ bi.nh nha^n ta'i kha'm:

Ta.i seo tui kiu cho co^ qua`i ho?ng ddu+o+.c? Co^ ddo^?i so^' ddie^.n tho.i go^`i sao?

Co^ ga'i:

Do+., em dda~ ddu?i gu`i, bi gio+` la` nem se'o bu+~a, kho^ng te'm, kho^ng te'm (567-0808)!

Ba'c si~:

Cho+`i dde't !!!


Best experienced with Netscape and Internet Explorer.
Updated on March 16, 2020.
[ Back | Main | Top ]