Main >> Vietnamese Literature >> Truyen Trang Quynh

Quy`nh La`m O^ng Mai
- Nguye^~n -Du+'c Hie^`n -


             Ra kho?i nha` quan Ba?ng, Quy`nh -Di ve^` phi'a thanh ngoa.i ... Mo^.t ho^m ga(.p mo^.t anh tho+. ca`y tro^ng ma(.t mu~i sa'ng su?a, Quy`nh lie^`n ba('t chuye^.n:

             - Anh -Da~ co' vo+. chu+a? Tro^ng anh da'ng ve? thu+ sinh the^' kia sao cha(?ng -Di ho.c, bo? phi' mo^.t -Do+`i ta`i trai !

             - To^i chu+a vo+. con gi` ca?. Ca?m o+n ba'c. - Anh tho+. ca`y tra? lo+`i - Tru+o+'c to^i cu~ng -Du+o+.c cha me. cho theo -Do`i nghie^n bu't, song to^'i da. la('m, ho.c -Du+o+.c mo^.t na(m ro^`i chu+~ tha^`y gia? tha^`y.

             - Va^.y anh co' muo^'n -Di ho.c thi -Do^~ va` la^'y con ga'i quan Ba?ng kho^ng?

             - Ba'c no'i -Die^`u chi la. va^.y? Ngu+~ to^i ma` -Do`i -Do^~ -Da.t -De^? la^'y -Du+o+.c co^ -Die^?m ke'n cho^`ng nu+'c tie^'ng ca? kinh tha`nh na`y? -De^'n Tra.ng Quy`nh nghe no'i co`n kho^ng -Du+o+.c cha^'m nu+~a la` tha(`ng to^i.

             Quy`nh -Da(.t tay le^n vai anh tho+. ca`y, o^n to^`n no'i:

             - A^'y, -Du'ng la` tru+o+'c kia quan Ba?ng -Di.nh ga? co^ -Die^?m cho Tra.ng Quy`nh, nhu+ng sau tha^'y Quy`nh bu+o+'ng bi?nh ngang nga.nh ne^n tho^i kho^ng ga? nu+~a. Nay chi? muo^'n ke'n mo^.t cha`ng re^? nho nha~. Anh kho^ng lo, da^~u do^'t ho.c ma~i ro^`i cu~ng pha?i tho^ng. Co' khi ho.c ta`i thi pha^.n, do^'t ma` -Do^~ cao cu~ng chu+a bie^'t chu+`ng. Cha(?ng gia^'u anh, ta la` ngu+o+`i co' ho. vo+'i nha` quan Ba?ng, xem anh ve? ne^'t na -Du+'ng -Da('n, ne^'u anh thua^.n co^ -Die^?m, ta se~ vun -Da('p, -Du+'ng ra la`m mai mo^'i cho ne^n vo+. ne^n cho^`ng.

             Anh tho+. ca`y mu+`ng ro+~, nghi~ bu.ng mi`nh vo+' -Du+o+.c con ga'i quan Ba?ng, kha'c na`o -Du+'a cha(n tra^u la^'y -Du+o+.c chu+'c nu+~ con tro+`i, be`n xin phe'p cha me. ru+o+'c Quy`nh ve^` nha` la`m gia su+, -Do'ng cu+?a nga`y -De^m mo^.t tha^`y mo^.t tro` mie^.t mai -De`n sa'ch.

             Tha^`y ba?o tro` sa('m hai ca'i ho`m so+n son, mo^.t bo^. co^? va(n, co^'t chuye^n ta^m va`o vie^.c da.y ta^.p vie^'t chu+~ cho to^'t, co`n ho.c chu+~, ho.c va(n chi? ca^`m chu+`ng.

             I't la^u sau, Quy`nh xu'i anh tho+. ca`y va`o ta^.p va(n o+? tru+o+`ng quan Ba?ng, da(.n ra(`ng -De^'n ky` thi cu+' la^'y -Da^`u ba`i ve^` Quy`nh la`m cho, anh chi? vie^.c che'p la.i. Cha(?ng ma^'y cho^'c, anh tho+. ca`y no^?i tie^'ng gio?i nha^'t tru+o+`ng. Quy`nh la.i la^.p me.o ba?o anh ru? mo^.t ngu+o+`i mo^n sinh mo+'i, nha` nghe`o, -Du+a ve^` nha` mi`nh la`m ba.n ke^'t giao, re`n ca(.p giu'p -Do+~ the^m, nhu+ng gia^'u ky~ kho^ng cho bie^'t ma(.t Quy`nh.

             -De^'n ky` bi`nh va(n, Quy`nh "ga`" chu+~ nghi~a cho ca? hai ngu+o+`i va` ba`i cu?a ca? hai -De^`u do anh tho+. ca`y vie^'t, ngu. y' anh tho+. ca`y -Da~ la`m ba`i cho anh kia. Lu'c xe't quye^?n, quan Ba?ng tha^'y va(n chu+o+ng anh mo^n sinh no. xu+a nay ra^'t ta^`m thu+o+`ng, tu+. nhie^n la^`n a^'y tro^.i ha(?n le^n, be`n go.i rie^ng ga.n ho?i thi` anh kia thu' tha^.t la` -Da~ nho+` anh tho+. ca`y la`m ho^.. Anh tho+. ca`y vo^'n -Da~ -Du+o+.c quan Ba?ng ye^u vi` ne^'t, nay la.i the^m -Du+o+.c tha^`y tin ke^? ca? -Du+'c la^~n ta`i ...

             Bo^~ng ba(~ng -Di va`i ky` kho^ng tha^'y anh tho+. ca`y -De^'n tru+o+`ng quan Ba?ng. Ngu+o+`i ta -Do^`n ngu+o+`i ho.c tro` a^'y nha` con hie^'m, bo^' me. ba('t nghi? ho.c o+? nha` -De^? ti`m ho?i vo+.. -Du+o+.c tin a^'y, quan Ba?ng vo^.i ba('n tin ga? con ga'i cho.

             Sa('p -De^'n nga`y cu+o+'i, Quy`nh ba?o anh tho+. ca`y -Dem cu+a ca`y, cuo^'c ra tu+`ng -Doa.n, bo? va`o -Do^i ho`m so+n kho'a la.i ca^?n tha^.n. Quy`nh no'i la` co' vie^.c pha?i -Di xa. Tru+o+'c khi tha^`y tro` chia tay, Quy`nh da(.n:

             - Ta chi? -Di va`i tha'ng, nhu+ va^.y kho^ng the^? du+. nga`y cu+o+'i cu?a anh. Anh pha?i ghi nho+' nhu+~ng -Die^`u ta da(.n -Da^y: nho+' ra(`ng, sau khi la`m le^~ tha`nh tha^n, lu'c na`o anh cu~ng pha?i la`m ra ve? nghie^m trang. He^~ tha^'y co^ da^u -Do^.ng -De^'n chuye^.n va(n chu+o+ng anh ti`m ca'ch thoa'i kha'c, cho+' ba('t lo+`i, nho+~ tho` ca'i "-Duo^i ca'n mai" 1 ra thi` lo^. he^'t mo.i chuye^.n.

             Ve^` pha^`n co^ -Die^?m, tu+` nga`y ve^` nha` cho^`ng, -Du+o+.c cho^`ng ye^u quy' ra^'t mu+.c. Co' -Die^`u la. kho^ng bao gio+` co^ tha^'y con ngu+o+`i va(n hay chu+~ to^'t a^'y so+` -De^'n bu't nghie^n gia^'y sa'ch. -Do^i ba la^`n co^ la`m tho+ -Du+a cho cho^`ng -De^`u bi. cu.t hu+'ng. Kho^ng nhu+~ng cha`ng xem xong kho^ng buo^`n ho.a la.i, ma` co`n gia^.n do^~i bo? -Di. Nhu+~ng lu'c cha`ng va('ng nha`, co^ -Die^?m le^n pho`ng ho.c chi? tha^'y mo^.t bo^. co^? va(n -Da~ nha`u na't, ngoa`i ra tuye^.t nhie^n kho^ng co' kinh sa'ch thi thu+ gi` kha'c.

             Mo^.t ho^m, co^ -Die^?m -Da'nh ba.o ca^.y kho'a mo+? -Do^i ho`m so+n son. Co^ -Doa'n trong a^'y co' nhie^`u sa'ch quy'. Na`o ngo+` toa`n nhu+~ng ma^?u ca`y, cuo^'c -Da~ cu+a vu.n xe^'p la.i tha`nh -Do^'ng. Ngay khi a^'y cho^`ng ve^` ... Ma(.t -Du+'c lang qua^n ta'i me't nhu+ ga` bi. ca('t tie^'t. Co+' su+. -Da~ -De^'n no^~i na`y, anh tho+. ca`y -Da`nh pha?i thu' thu+.c mo.i chuye^.n sau tru+o+'c cho vo+. nghe ... Hai vo+. cho^`ng o^m nhau kho'c. Ke? kho'c vi` xa^'u ho^?. Ngu+o+`i kho'c vi` thu+o+ng tha^n gia^.n -Do+`i. -De^'n ba^y gio+` anh tho+. ca`y mo+'i ro~ o^ng mo^'i va` tha^`y ho.c cu?a mi`nh chi'nh la` Tra.ng Quy`nh.

             Co^ -Die^?m che^'t -Die^'ng ngu+o+`i -Di, nghi~ bu.ng co' ti`m -De^'n o^ng mai la`m cho ra manh mo^'i cu~ng kho^ng i'ch gi`, co' khi ca^u chuye^.n vo+~ lo+? ca`ng the^m tai tie^'ng. Tu+` -Da^'y -Da`nh -Do'ng cu+?a da.y cho^`ng, tu+. an u?i: ngu+o+`i to^'i da. -De^'n ma^'y, ho.c ma~i ro^`i cu~ng pha?i sa'ng.

  Nguye^~n DDu+'c Hie^`nBest experienced with Netscape and Internet Explorer.
Created on May 30, 2020.
[ Back | Main | Top ]