Main >> Vietnamese Literature >> Truyen Co Tich

Su+. Ti'ch Con Da~ Tra`ng
- My~ Trang -


             Co' hai vo+. cho^`ng mo^.t o^ng gia` te^n la` Da~ Tra`ng.   Trong vu+o+`n ho. co' mo^.t hang ra('n.   Thu+o+`ng nga`y la`m co? ga^`n dda^'y, o^ng gia` va^~n tha^'y co' mo^.t ca(.p vo+. cho^`ng ra('n ho^? mang ra va`o trong hang .

             Mo^.t ho^m, con ra('n cho^`ng bo` ra kho?i hang mo^.t mi`nh.   O^ng nhi`n va`o, tha^'y ra('n vo+. na(`m cuo^.n o+? trong.   Vi` mo+'i lo^.t ne^n mi`nh ma^?y cu?a no' ye^'u o+'t kho^ng cu+.a qua^.y ddu+o+.c.   Mo^.t lu'c la^u ra('n cho^`ng bo` tro+? ve^`, mie^.ng tha mo^.t con nha'i ddu't cho vo+. a(n .

             I't la^u sau .   Da~ Tra`ng la.i tha^'y ra('n vo+. bo` ra kho?i hang mo^.t mi`nh.   La^`n na`y ra('n cho^`ng dde^'n ky` lo^.t, na(`m im thie^m thie^'p, lo^'t da cu~ co`n bo? la.i be^n hang .   Ho^`i la^u, ra('n vo+. tro+? ve^`, theo sau mo^.t con ra('n ddu+.c kha'c kha' lo+'n.   Da~ Tra`ng tha^'y hai con bo` dde^'n cu+?a hang thi` du+`ng la.i ro^`i qua^'n la^'y nhau nhu+ be^.n da^y thu+`ng.   Mo^.t la't sau, con ra('n ddu+.c mo^.t mi`nh bo` va`o hang .   Da~ Tra`ng bie^'t con ra('n ddu+.c na`y toan la`m gi` ro^`i.   O^?ng ca?m tha^'y ngu+'a ma('t, muo^'n tru+` bo? con ra('n ddo' ddi dde^? cu+'u con ra('n cho^`ng ddang lu'c suy nhu+o+.c.   Lu'c ddo' be^n mi`nh kho^ng co' ca'i gi` ca?, o^ng be`n ru't mo^.t mu~i te^n nha(`m con ra('n ddu+.c mo+'i dde^'n, ba('n ngay mo^.t pha't.   Kho^ng ngo+` mu~i te^n la.i tru'ng va`o dda^`u con ra('n vo+. che^'t tu+o+i, co`n con kia hoa?ng ho^`n cha.y ma^'t.   Da~ Tra`ng nghi~ cu~ng thu+o+ng con ra('n ca'i, nhu+ng trong ca'i thu+o+ng co' la^~n ca? gia^.n, ne^n o^ng cha'n na?n bo? ddi ve^` nha`.   Tu+` ddo' o^ng kho^ng the`m dde^? y' dde^'n hang ra('n nu+~a.   Chu+`ng da(m ba?y nga`y sau, mo^.t ho^m Da~ Tra`ng na(`m vo~ng thua^.t chuye^.n vo+. cho^`ng con ra('n cho vo+. nghe va` vui mie^.ng, o^ng ke^? luo^n nhu+~ng vie^.c mi`nh dda~ tha^'y va` dda~ la`m.   O^ng ke^? vu+`a du+'t lo+`i thi` bo^~ng nghe tre^n ma'ng nha` co' tie^'ng phi` phi`.   Ca? hai ngu+o+`i ho^'t hoa?ng nhi`n le^n thi` tha^'y co' mo^.t con ra('n ho^? mang ra^'t lo+'n, dduo^i qua^'n la^'y xa` nha`, dda^`u vu+o+n ga^`n cho^~ o^ng na(`m, mie^.ng nha? mo^.t vie^n ngo.c.   O^ng vu+`a ca^`m la^'y thi` bo^~ng nghe ddu+o+.c tie^'ng ra('n no'i :

             - O^ng la` a^n nha^n ma` to^i cu+' ngo+~ la` ke? thu`.   Ma^'y ho^m nay to^i ddo+.i o^ng tre^n ma'ng na`y chi? chu+.c mo^? che^'t dde^? ba'o thu` cho vo+. to^i .   Nhu+ng ho^`i na~y nghe o^ng ke^? chuye^.n ro~ ra`ng, to^i mo+'i bie^'t la` la^`m.   Xin bie^'u o^ng vie^n ngo.c nghe na`y.   -Deo no' va`o mi`nh thi` co' the^? nghe ddu+o+.c mo.i tie^'ng muo^ng chim o+? the^' gian .

             Tu+` kinh nga.c dde^'n sung su+o+'ng, Da~ Tra`ng nha^.n vie^n ngo.c quy' va` tu+` ddo' kho^ng bao gio+` ro+`i.

             Mo^.t ho^m, Da~ Tra`ng ddang ha'i rau, tu+. du+ng co' mo^.t ba^`y qua. dde^'n dda^.u o+? ma^'y ngo.n cau no'i chuye^.n lao xao .   Chu'ng no' ba?o Da~ Tra`ng nhu+ the^' na`y : "O+? nu'i Nam co' mo^.t con de^ bi. ho^? vo^`.   Ha~y le^n ddo' la^'y ve^` ma` a(n nhu+ng nho+' dde^? lo`ng la.i cho chu'ng to^i vo+'i".   Da~ Tra`ng la`m theo lo+`i qua., qua? tha^'y xa'c mo^.t con de^ tre^n nu'i Nam .   O^ng xe?o la^'y mo^.t i't thi.t xa^u la.i xa'ch ve^`.   -De^'n nha`, o^ng vo^.i ma'ch cho xo'm gie^`ng bie^'t ma` ddi la^'y, kho^ng que^n da(.n ho. dde^? bo^. ruo^.t de^ la.i cho ba^`y qua..   Nhu+ng o^ng kho^ng ngo+` ngu+o+`i trong xo'm nghe tin a^'y, ddua nhau ddi ddo^ng qua', tha`nh ra ho. la^'y ta^'t ca?, cha(?ng chu+`a mo^.t ti' gi`.

             Lu~ qua. kho^ng tha^'y ruo^.t de^, cho la` Da~ Tra`ng dda'nh lu+`a, be`n ddo^? xo^ dde^'n vu+o+`n o^ng re'o om so`m.   Tha^'y va^.y o^ng bie^'t la` ngu+o+`i trong xo'm dda~ la`m ha.i mi`nh, kho^ng giu+~ chu+~ ti'n vo+'i ba^`y qua..   O^ng pha^n tra^`n ma^'y la^`n nhu+ng ba^`y qua. kho^ng nghe, cu+' ddu+'ng ddo' chu+?i ma~i.

             Tu+'c mi`nh, o^ng be`n la^'y cung te^n ra ba('n va`o chu'ng.   Chu? y' la` dde^? dduo^?i chu'ng ddi chu+' kho^ng ddi.nh gie^'t.   Cha(?ng ngo+` ba^`y qua. tha^'y va^.y cho la` o^ng la^'y oa'n tra? a^n, lie^`n ca('p mu~i te^n co' te^n Da~ Tra`ng o+? dduo^i, ti`m di.p ba'o thu`.   Lu'c bay qua so^ng, tha^'y mo^.t ca'i xa'c che^'t tro^i, dda`n qua. be`n ddem mu~i te^n a^'y ca('m va`o ye^'t ha^`u xa'c che^'t.   Khi quan so+? ta.i dde^'n la`m bie^n ba?n, tha^'y mu~i te^n, lie^`n ddoa'n Da~ Tra`ng la` thu? pha.m, sai li'nh ba('t o^ng, ha. ngu.c.

             Da~ Tra`ng bi. ba('t ba^'t ngo+`, he^'t su+'c ke^u oan, nhu+ng mu~i te^n la` mo^.t chu+'ng co+' so+` so+` la`m cho o^ng dduo^'i ly', dda`nh chi.u chui dda^`u va`o go^ng .   Tuy nhie^n, o^ng va^~n mo^.t mu+.c xin quan xe't gia?i o^ng ve^` kinh dde^? vua pha^n xu+?.

             Tu+` dde^` lao ti?nh, o^ng bi. ddie^.u ddi .   Do.c ddu+o+`ng tro+`i to^'i, bo.n li'nh du+`ng la.i qua'n a(n uo^'ng va` nghi? ngo+i .   Da~ Tra`ng co^? bi. go^ng, cha^n bi. xie^`ng na(`m tre^n ddo^'ng ro+m buo^`n ra^`u kho^ng ngu? ddu+o+.c.   Lu'c tro+`i ga^`n ra.ng, o^ng nghe co' mo^.t dda`n chim se? bay ngang dda^`u no'i chuye^.n vo+'i nhau :

             - Nhanh le^n ! Chuye^'n na`y se~ kho^ng lo ddo'i nu+~a ma` cu~ng cha? so+. ai dda'nh dduo^?i ca?.

             Mo^.t con kha'c ho?i :

             - Cu?a ai mang dde^'n bo? vu+o+ng va~i nhu+ the^' ?

             Con no. tra? lo+`i :

             - Cu?a Vua nu+o+'c be^n kia .   Ho. toan ke'o sang dda'nh u'p be^n na`y.   Nga`y ho^m qua, qua^n ddo^.i gia'o ma'c ke'o ddi lie^n mie^n kho^ng ngo+'t.   Nhu+ng xe tho'c vu+`a sa('p dde^'n bie^n gio+'i thi` bi. su.p ha^`m ddo^? he^'t.   Ho. ddang tro+? ve^` la^'y thu+' kha'c cho ne^n chu'ng ta tha ho^` che'n.

             Nghe ddoa.n, cho+` lu'c bo.n li'nh thu'c du.c le^n ddu+o+`ng, Da~ Tra`ng ba?o ho. :

             - Xin ca'c o^ng ba^?m la.i vo+'i quan ra(`ng vie^.c oan uo^?ng va` nho? mo.n, kho^ng ne^n ba^.n ta^m, ma` gio+` dda^y chi? ne^n lo vie^.c quo^'c gia tro.ng dda.i tho^i, va` co`n ca^'p ba'ch nu+~a la` kha'c.

             Bo.n li'nh tra ga.n o^ng ma~i nhu+ng o^ng kho^ng no'i gi` the^m, chi? na`i ra(`ng he^~ co' ma(.t quan, mi`nh mo+'i to? ba`y ro~ ra`ng.

             Khi ga(.p ma^'y vi. quan dda^`u ti?nh, Da~ Tra`ng lie^`n cho ho. bie^'t ra(`ng Hie^'n -De^' o+? phu+o+ng ba('c dda~ sai tu+o+'ng ca^`m qua^n sang dda'nh u'p nu+o+'c mi`nh.   Hie^.n ho. ddang ddo'ng qua^n dda^`y o+? bie^n gio+'i, chi? vi` bi. su.p ha^`m, xe lu+o+ng ddo^? he^'t, chu+a ta^'n co^ng ddu+o+.c.   Ba^y gio+` ho. ddang va^.n the^m lu+o+ng, cho+` dda^`y ddu? se~ vu+o+.t cu+?a a?i sang Nam .   Bo.n quan ti?nh la^'y la`m lo la('ng nhu+ng cu~ng co^' ho?i o^ng co' da'm cha('c nhu+ va^.y kho^ng .   Da~ Tra`ng chi? va`o dda^`u mi`nh ma` ddoan ra(`ng ne^'u co' sai, o^ng se~ xin chi.u che^'t.   Nhu+ng ne^'u lo+`i cu?a o^ng ddu'ng thi` xin be^` tre^n tha? ra cho .   Ngay lu'c ddo', nhu+~ng te^n qua^n do tha'm ddu+o+.c tung ddi to+'i ta^'p mo.i ngo~ dde^? la^'y tin .   Va` no^.i nga`y ho^m sau, Da~ Tra`ng ddu+o+.c tha? vi` lo+`i ma'ch cu?a o^ng qua? kho^ng sai va` vu+`a va(.n ddu'ng lu'c dde^? chua^?n bi. ddo^'i pho' vo+'i ddi.ch.

             -Du+o+.c tha, Da~ Tra`ng ddi bo^. la^`n ve^` que^ nha`.   Bo'ng chie^`u vu+`a nga?, o^ng mo+'i dde^'n vu`ng Ho^`ng Hoa .   O^ng ti`m va`o nha` ngu+o+`i ba.n ra^'t tha^n la` Tra^`n Anh nghi? cha^n .

             Ga(.p la.i ba.n cu~, vo+. cho^`ng Tra^`n Anh vui mu+`ng kho^n xie^'t.   Nghe tin o^ng bi. tra ta^'n giam cu`m va` suy't ma^'t dda^`u, hai vo+. cho^`ng ra^'t ca?m thu+o+ng ba.n.   Tha^'y bu+~a a(n to^'i the^'t ba.n kho^ng co' gi`, Tra^`n Anh xuo^'ng be^'p ba?o vo+. :

             - Ba.n ta dde^'n, la.i ga(.p lu'c trong nha` cha? co' gi` a(n .   Sa(~n co' ca(.p ngo^~ng, con no' dda~ kho^n, ta la`m thi.t mo^.t con, nga`y mai dda~i ba.n le^n ddu+o+`ng.

             Ngu+o+`i vo+. ba(`ng lo`ng nhu+ng da(.n cho^`ng sa'ng so+'m ba('t ngo^~ng va` ca('t tie^'t va(.t lo^ng giu'p mi`nh mo^.t tay .

             Trong khi hai vo+. cho^`ng ba`n ti'nh thi` ca(.p ngo^~ng o+? ngoa`i chuo^`ng nghe ddu+o+.c ca^u chuye^.n.   Ngo^~ng tro^'ng ba?o ngo^~ng ma'i :

             - Mi`nh o+i ! Mi`nh ha~y o+? la.i nuo^i con, to^i se~ ddu+'ng sa(~n cho chu? no' ba('t.   Ngo^~ng ma'i kho^ng nghe, xin che^'t thay cho cho^`ng.   Nhu+ng ngo^~ng tro^'ng nha^'t quye^'t hy sinh, ne^n cha.y ra sa^n tu+` gia~ dda`n con :

             - Con o+i ! Ca'c con o+? la.i vo+'i me. nghe .   Cha se~ kho^ng bao gio+` ga(.p la.i ca'c con nu+~a.

             Song ngo^~ng ma'i va^~n la.ch ba.ch cha.y theo, ddo`i che^'t thay cho^`ng cho ba(`ng ddu+o+.c.

             Lu'c ba^'y gio+` Da~ Tra`ng na(`m tre^n bo^. va'n dda(.t ke^` cu+?a so^? ne^n nghe ddu+o+.c tie^'ng ngo^~ng than tho+?.   O^ng bo^~ng tha^'y thu+o+ng con va^.t vo^ to^.i chi? vi` mi`nh ma` pha?i li`a dda`n con be' bo?ng.   O^ng toan no'i tru+o+'c vo+'i ba.n, nhu+ng tha^'y ba^'t tie^.n.   O^ng dda`nh nghe ngo'ng o+? cho^~ chuo^`ng ngo^~ng cho+` lu'c ba.n ra ba('t thi` se~ ca?n la.i.

             Suo^'t dde^m ho^m ddo' tuy me^.t ma` o^ng kho^ng da'm ngu?.   Qua? nhie^n, va`o khoa?ng canh tu+, Tra^`n Anh thu+'c da^.y bu+o+'c ra chuo^`ng.   Ngo^~ng tro^'ng xua ngo^~ng ma'i cha.y ro^`i vu+o+n co^? dde^? cho ba('t.   Tra^`n Anh sa('p ca('t co^? ngo^~ng thi` Da~ Tra`ng dda~ la^.t dda^.t cha.y xuo^'ng be^'p na('m la^'y ddao .   O^ng no'i :

             - Xin ba.n tha? no' ra .   Ti'nh to^i kho^ng hay sa't sinh .   Ti`nh tha^n cu?a ddo^i ta lo. pha?i co^~ ba`n mo+'i tha^n .   Ne^'u ba.n gie^'t no' thi` to^i la^.p tu+'c ddi kho?i cho^~ na`y.

             Tha^'y ba.n co' ve? qua? quye^'t, Tra^`n Anh dda`nh tha? ngo^~ng ra, ro^`i giu.c vo+. cha.y ddi mua te'p ve^` dda~i ba.n.

             Co+m nu+o+'c xong, Da~ Tra`ng tu+` gia~ ba.n le^n ddu+o+`ng ve^` nha`.   -De^'n ao, o^ng dda~ tha^'y vo+. cho^`ng ngo^~ng cu`ng vo+'i ba^`y con ddu+'ng chu+.c o+? dda^'y.   Ngo^~ng ddu+.c ta(.ng Da~ Tra`ng mo^.t vie^n ngo.c va` no'i :

             - DDa ta. a^n nha^n cu+'u ma.ng.   Kho^ng bie^'t la^'y gi` ba'o dde^`n, chu'ng to^i xin ta(.ng ngu+o+`i vie^n ngo.c na`y, mang no' va`o ngu+o+`i co' the^? ddi ddu+o+.c du+o+'i nu+o+'c de^~ da`ng kho^ng kha'c gi` tre^n bo^..   Ne^'u ddem ngo.c na`y xuo^'ng nu+o+'c ma` khoa('ng thi` se~ rung ddo^.ng dde^'n ta^.n dda'y bie^?n.

             Ngo^~ng la.i no'i tie^'p :

             - Co`n nhu+ con te'p la` va^.t dda~ the^' ma.ng chu'ng to^i thi` tu+` nay, do`ng do~i chu'ng to^i se~ xin chu+`a te'p ra kho^ng a(n, dde^? to? lo`ng nho+' o+n !

             Da~ Tra`ng kho^ng ngo+` co' su+. ba'o dda'p qua' ha^.u nhu+ the^', sung su+o+'ng nha^.n la^'y ngo.c ro^`i ve^`.

             Khi dde^'n bo+` so^ng, Da~ Tra`ng muo^'n thu+? xem co^ng hie^.u cu?a vie^n ngo.c mo+'i, lie^`n cu+' dde^? nguye^n a'o qua^`n ddi xuo^'ng nu+o+'c.   Thi` la. thay, nu+o+'c re~ ra tha`nh mo^.t lo^'i cho o^ng ddi tha(?ng xuo^'ng dda'y so^ng .   O^ng da.o ca?nh ho^`i la^u ro^`i ca^`m vie^n ngo.c khoa('ng va`o nu+o+'c nhie^`u la^`n dde^? thu+? xem the^' na`o.

             Ho^m ddo', Long Vu+o+ng va` ca'c trie^`u tha^`n ddang ho^.i ho.p o+? thu?y phu? bo^~ng tha^'y nha` cu+?a la^u dda`i va` mo.i kie^'n tru'c kha'c bo^~ng nhie^n rung ddo^.ng, co+ ho^` muo^'n ddo^?.   Ai na^'y dde^`u nha'o nha'c kho^ng hie^?u duye^n co+'.   Vua la^.p tu+'c truye^`n cho bo^. ha. ddi do` la su+. ti`nh.

             Bo^. ha. Long Vu+o+ng theo con ddu+o+`ng so'ng nga^`m lo.t va`o cu+?a so^ng thi` tha^'y Da~ Tra`ng ddang ca^`m ngo.c khoa('ng va`o nu+o+'c.   Mo^~i la^`n khoa('ng nhu+ the^', ho. ca?m tha^'u xie^u ngu+o+`i nhu+'c o'c.   Tuy bie^'t ddi'ch la` thu? pha.m, ho. cu~ng kho^ng da'm la`m gi`, chi? tie^'n dde^'n du`ng lo+`i no'i khe'o mo+`i o^ng xuo^'ng cho+i thu?y phu?.

             Ga(.p Long Vu+o+ng, Da~ Tra`ng cho bie^'t ddo' la` mi`nh chi? mo+'i la`m thu+? dde^? xem phe'p co' hie^.u nghie^.m cha(ng .   Long Vu+o+ng va` trie^`u tha^`n nghe no'i, ai na^'y dde^`u xanh ma(.t.   Ne^'u ha('n la`m tha^.t thi` the^' gio+'i thu?y phu? se~ co`n gi` nu+~a ! Vi` the^', Long Vu+o+ng dda~i Da~ Tra`ng ra^'t ha^.u.   O^ng muo^'n gi` co' na^'y.   Cho dde^'n lu'c o^ng ra ve^`, Long Vu+o+ng co`n ddem va`ng ba.c to^'ng tie^~n ra^'t nhie^`u dde^? mong ne^? ma(.t.

             Da~ Tra`ng le^n kho?i nu+o+'c co' bo^. ha. cu?a Long Vu+o+ng tie^~n cha^n ve^` to+'i ta^.n nha` mo+'i tro+? la.i.   Ba` con xo'm gie^`ng tha^'y o^ng dda~ kho^ng vie^.c gi` ma` la.i tro+? ne^n gia`u co' thi` ai cu~ng la^'y la`m mu+`ng cho o^ng .   Tu+` ddo' Da~ Tra`ng ra^'t quy' hai vie^n ngo.c.   O^ng may mo^.t ca'i tu'i ddu+.ng chu'ng va` luo^n luo^n ddeo o+? co^?.

             Mo^.t ho^m Da~ Tra`ng ddi bo^. nu+?a nga`y ddu+o+`ng dde^'n nha` mo^.t ngu+o+`i ba` con a(n gio^~.   Lu'c dde^'n no+i Da~ Tra`ng so+` le^n co^? gia^.t mi`nh mo+'i nho+' ra vi` vo^.i va`ng qua' ne^n o^ng dda~ bo? que^n ma^'t tu'i ngo.c o+? nha`.   O^ng tha^'y kho^ng the^? na`o an ta^m ngo^`i a(n ddu+o+.c.   Mo.i ngu+o+`i dde^`u la^'y la`m nga.c nhie^n tha^'y o^ng vu+`a cha^n u+o+'t cha^n ra'o dde^'n no+i dda~ vo^.i ca'o tu+` ve^` ngay .

             Nhu+ng khi ve^` dde^'n nha`, o^ng ti`m ma~i va^~n kho^ng tha^'y tu'i ngo.c dda^u ca?.   O^ng ru.ng ro+`i ca? ngu+o+`i.   -Di ti`m vo+., vo+. cu~ng kho^ng tha^'y no^'t.   No'ng ruo^.t, o^ng lu.c lo.i kha('p no+i .   Cuo^'i cu`ng o^ng ba('t ddu+o+.c mo^.t ma?nh gia^'y do vo+. o^ng vie^'t dde^? la.i ga`i o+? cho^~ treo a'o.   Trong ddo', vo+. o^ng no'i ra(`ng co' ngu+o+`i cu?a Long Vu+o+ng le^n ba?o cho bie^'t he^~ ai ba('t ddu+o+.c tu'i ngo.c ddu+a xuo^'ng da^ng Long Vu+o+ng thi` se~ ddu+o+.c phong la`m hoa`ng ha^.u.   Bo+?i va^.y ba` ta dda~ tro^.m phe'p o^ng, ddu+a tu'i ngo.c xuo^'ng thu?y phu? ro^`i, kho^ng ne^n ti`m la`m gi` cho me^.t.   -Do.c xong thu+ vo+..   Da~ Tra`ng nga^'t ddi .   O^ng kho^ng ngo+` vo+. o^ng la.i co' the^? nhu+ the^' ddu+o+.c.   O^ng cu~ng kho^ng ngo+` a^m mu+u cu?a Long Vu+o+ng tha^m ddo^.c dde^'n nu+o+'c a^'y.   Nghi~ dde^'n hai thu+' ba?o va^.t, o^ng tu+'c ddie^n ruo^.t.   Sau cu`ng, o^ng du+. ti'nh cho+? ca't la^'p bie^?n tha`nh mo^.t con ddu+o+`ng ddi xuo^'ng thu?y phu? dde^? la^'y la.i tu'i ngo.c vi` o^ng co`n nho+' ca? ddu+o+`ng lo^'i dde^'n cung ddie^.n cu?a Long Vu+o+ng .   Ma(.c da^`u mo.i ngu+o+`i can nga(n, o^ng cu~ng kho^ng nghe, be`n do.n nha` ra bo+` bie^?n la`m co^ng vie^.c ddo'.   Nga`y nga`y o^ng xe ca't cho+? dde^'n bo+` quye^'t la^'p cho ba(`ng ddu+o+.c.   Cho ta^.n dde^'n che^'t, Da~ Tra`ng va^~n kho^ng chi.u bo? do+? co^ng vie^.c.   Che^'t ro^`i o^ng ho'a tha`nh con co`ng co`ng hay cu~ng go.i la` con Da~ Tra`ng nga`y nga`y xe ca't dde^? la^'p bie^?n.   Tu.c ngu+~ co' ca^u :

             Da~ Tra`ng xe ca't bie^?n -Do^ng .
             Nho.c lo`ng ma` cha(?ng ne^n co^ng ca'n gi`.

Hay la` :

             Co^ng Da~ Tra`ng ha`ng nga`y xe ca't,
             So'ng bie^?n do^`n tan ta'c co`n chi .

Hay la` :

             Con co`ng co`ng da.i la('m kho^ng kho^n .
             Luo^'ng co^ng xe ca't so'ng do^`n la.i tan .

             Ngu+o+`i ta no'i nga`y nay loa`i ngo^~ng so+? di~ kho^ng bao gio+` a(n te'p la` vi` chu'ng no' nho+' o+n loa`i te'p dda~ the^' ma.ng cho to^? tie^n mi`nh nga`y xu+a .   Ho. co`n no'i loa`i ngo^~ng co' mo^.t ca'i ma`o tra('ng tre^n dda^`u la` da^'u hie^.u dde^? tang cho Da~ Tra`ng dde^? nho+' o+n cu+'u ma.ng.

  My~ Trang


Best experienced with Netscape Navigator.
Created on June 8, 2020.
[ Back | Main | Top ]