Main >> Vietnamese Poetry >> Xa Cach


       Xa Ca'ch
     - Xua^n Die^.u -
Co' mo^.t ba^.n em ngo^`i xa anh qua',
Anh ba?o em ngo^`i xi'ch la.i ga^`n ho+n .
Em xi'ch ga^`n the^m mo^.t chu't: anh ho+`n
Em ngoan ngoa~n xi'ch ga^`n the^m chu't nu+~a.
Anh sa('p gia^.n. Em mi?m cu+o+`i, vo^.i va~,
-De^'n ke^` anh, va` mo+n tro+'n: "em dda^y !"
Anh vui lie^`n; nhu+ng bo^~ng la.i buo^`n ngay .
Vi` anh nghi~ the^' va^~n co`n xa la('m.
-Do^i ma('t cu?a ngu+o+`i ye^u, o^i vu+.c tha(?m !
O^i tro+`i xa, vu+`ng tra'n cu?a ngu+o+`i ye^u !
Ta tha^'y gi` dda^u sau sa('c ye^u kie^`u
Ma` ta rie^'t giu+~a ddo^i tay tha^'t vo.ng.
Da^`u tin tu+o+?ng: chung mo^.t ddo+`i, mo^.t mo^.ng.
Em la` em: anh va^~n cu+' la` anh
Co' the^? na`o qua Va.n Ly' Tru+o+`ng Tha`nh
Cu?a hai vu~ tru. chu+'a dda^`y bi' ma^.t.
Thu+o+ng nho+' cu~ tro^i theo nga`y tha'ng ma^'t,
Qua' khu+' anh, anh kho^ng nha('c cu`ng em
Linh ho^`n ta u a^?n tu+.a ban dde^m (*)
Ta chu+a tha^'u nu+~a la` ai tha^'u ro~.
Kie^'m ma~i, nghi hoa`i, hay ghen bo'ng gio',
Anh muo^'n va`o do` xe't gia^'c em mo+ .
Nhu+ng anh gia^'u em nhu+~ng mo^.ng kho^ng ngo+`,
Cu~ng nhu+ em gia^'u nhu+~ng ddie^`u qua' thu+.c...
Ha~y sa't ddo^i dda^`u ! Ha~y ke^` ddo^i ngu+.c !
Ha~y tro^.n nhau ddo^i ma'i to'c nga('n da`i !
Nhu+~ng ca'nh tay ! ha~y qua^'n rie^'t ddo^i vai !
Ha~y da^ng ca? ti`nh ye^u le^n so'ng ma('t !
Ha~y kha(ng khi't nhu+~ng ca(.p mo^i ga('n cha(.t
Cho anh nghe ddo^i ha`m ngo.c cu?a ra(ng;
Trong say su+a anh se~ ba?o em ra(`ng
"Ga^`n the^m nu+~a! the^' va^~n co`n xa la('m !"
          oOo
(*) Sau na`y ta'c gia? su+?a tha`nh: Linh ho^`n ta
co`n u a^?n ho+n dde^m (Tuye^?n ta^.p, t.l. 1983)