Main >> Vietnamese Poetry >> Co Nhung Bai Tho


       Co' Nhu+~ng Ba`i Tho+
Ha~y ngo' sa^u va`o ta^.n ma('t anh,
DDo.c ba`i tho+ mo+'i chu+a la`m tha`nh;
Lo`ng anh ra.o ru+.c kho^ng duye^n co+'
Khi na('ng chie^`u to+ gio+~n vo+'i ca`nh.
Nghie^ng dda^`u be^n tra'i, ha~y ke^` nghe
Nhu+~ng ngo'n tay tha^`n se~ vuo^'t ve 
Cho ddie^.u lo`ng anh the^m a^'m di.u;
So+` xem: ngu+.c no'ng khu'c dde^ me^ .
Tuy the^', ba`i tho+ se~ do+? dang
Vi` lo+`i kho^ng ddu? ve? huy hoa`ng:
Va^`n kho^ng pha?i ngo.c rung muo^n a'nh;
Nhi.p thie^'u e^m dde^`m, tie^'ng thie^'u vang .
Ha~y bie^'t ra(`ng anh ddu+o+ng say tho+,
- Ngu+o+`i thi` say ru+o+.u, ke? say mo+ -
The^' tho^i .  Anh no'i la`m sao ddu+o+.c?
Anh nga^?ng dda^`u cao ddo+.i gio' ho+`...
Co' nhu+~ng ba`i tho+ ra^'t tha('m tu+o+i
Nhu+ng ma` chi? no+? giu+~a lo`ng ngu+o+`i;
Cho+' mong ha'i ddu+o+.c loa`i hoa a^'y!
Tay nhe. la`m hoa cu~ng ra~ ro+`i.
			Xua^n Die^.u