Main >> Vietnamese Poetry >> yeu


         ye^u
ye^u la` sa('c ddie^?m to^ ddo+`i the^m tha('m
cu~ng la` ma`u to^ dda^.m no^~i nho+' thu+o+ng
lu'c va^'n vu+o+ng thu+'c tra('ng nhu+~ng dde^m tru+o+`ng
hoa`i thu+o+ng nho+' ngu+o+`i o+i na`o hay bie^'t ?!?
ye^u la` thu+' ddo+`i cho la` ma?nh lie^.t
so^i linh ho^`n, cha'y ca? tra'i tim ye^u
da^~m hie^n ngang qua bao no^~i tie^u ddie^`u
no+i vu+.c tha(?m cha(?ng qua la` thie^n a?i....
               vtn