Main >> Vietnamese Poetry >> van tho tam su


      va^`n tho+ ta^m su+.
ta quen nhau dda~ tu+. ba^'y la^u ro^`i
me^'n nhau tu+` va^`n tho+ dda` trao ddo^?i
lu'c vui buo^`n anh ke^? chuye^.n em nghe
lu'c suy tu+, va^`n tho+ thay lo+`i no'i
ddo^'i vo+'i em tho+ anh la` bu+?u bo^'i
ve^` ddo+`i anh li'nh chie^'n tu+. thuo+? na`o
em me^ say ddo.c ma~i muo^'n nghe^u ngao
ra(`ng em co' quen ngu+o+`i ... ho^`n thi si~
anh bie^'t kho^ng ? tho+ anh dda^`y y' nghi~a
tha^'m thi'a nhie^`u ... nhie^`u nhie^`u la('m mo^~i khi....
ddo.c quanh co sao va^~n tha^'y la. ky`
tha('c ma('c hoa`i tho+ gi` (?) ... kho^ng tha^'y cha'n !?!
ddo^i lu'c vui, la('m lu'c buo^`n cha'n nga'n
va^`n tho+ ddu+a ddo^.c gia? dde^'n mo^.t no+i
ca?nh the^ lu+o+ng tang to'c cu?a ti`nh ddo+`i
..............................................
ti`m thanh ti.nh, ngu+`ng than van tra'ch pha^.n
o+? tra^`n gian ddo+`i ngu+o+`i nhie^`u la^.n dda^.n
so^'ng tre^n ddo+`i ... y' nghi~a ... vo+'i ti`nh thu+o+ng 
dde^`u do chi'nh ba?n tha^n mi`nh ta.o la^'y
so^'ng tre^n ddo+`i ... tro^i da.t ke? tha hu+o+ng
ba^'y na(m tru+o+`ng so^'ng xa no+i xu+' la.
co' bao gio+` thu+o+ng tu+o+?ng ngu+o+`i cu`ng que^ ??
co' bao gio+` thu+o+ng cho ngu+o+`i kho^'n kho^? ??
co' bao gio+` thu+o+ng ngu+o+`i ca?nh tang thu+o+ng ??
co' xo't xa vi` nhie^`u ngu+o+`i ddo'i kho^? ??
co' vi` ngu+o+`i ma` mi`nh cu~ng kho^? ddau ??
hay mo^.t mi`nh ... suo^'t dde^m nga`y tu+. tha'n ...
mong sao ra(`ng "tu+o+ng lai mo^.ng bi`nh an" .....
mo^.ng vo+'i mo+, thu+.c te^' na`o co' kha'c (?)
chi? tu`y ngu+o+`i la('m mo^.ng a?o vu vo+
so^'ng cho ai ma` ddo^i lu'c da.i kho+` ??
o^m tu+ tu+o+?ng, tim ye^u ... va`o ta^m kho^?
ho^`n ddi hoang bay theo cu`ng ba~o to^'
ti`m dda('m say nhu+~ng nga`y tha'ng tho+ nga^y
ti`m qua' khu+' so^'ng chung, lo`ng ddu+a dda^?y
va`o co~i mo+ chung so^'ng vo+'i ngu+o+`i xu+a 
na`o bie^'t ra(`ng so^'ng va^.y tu+. do^'i lu+`a
ngu+o+`i hie^.n ta.i kho^ng chung ngu+o+`i qua' khu+'
chim kia gio+` co' to^? a^'m hay chu+a ?
ti`m hu+ a?o mo^.ng mo+ nga`y ddoa`n tu.
so^'ng nhu+ the^'! mang tra(m nga`n ta^m su+.
mo+ tha^.t nhie^`u, hie^.n thu+.c cha(?ng bao nhie^u
no^~i co^ ddo+n dde^m ve^` ca?nh co^ lie^u
so^'ng nhu+ the^'! sung su+o+'ng gi` anh ho+???
ki`a! quanh anh ... tra(m hoa ddang ddua no+?
ba^'y hoa kia co' le~ dde.p nhu+ nhau
tho+m nga.t nga`o lo`ng ngu+o+`i ddo^.ng no^n nao
cho+` hoa no+?, ha'i ve^` ddem chie^m ngu+o+~ng
em bie^'t ra(`ng anh va^~n co`n thu+o+ng tu+o+?ng
mo^.t ddo'a hoa, xinh la('m! cu?a nga`y xu+a
nhu+ng anh o+i! cha(?ng le~ na`o do du+. ???
ma` a^m tha^`m e'p hoa cu~ va`o lo`ng.......
ddem ta`n hoa go'i ghe'm he^'t va`o trong ....
bao dda^`y chie^'c la' va`ng ma`u di~ va~ng
tho+`i gian tro^i qua mau theo nga`y tha'ng
so+. mo+? bao trong ddo' ... hoa co`n kho^ng ?
anh la(.ng le~ ma('t buo^`n ngo^`i tro^ng ngo'ng
nhi`n hoa tu+o+i he' nu. ddie^?m trang ddo+`i
ma(.c cho ddo+`i anh va^~n ma~i cho+i vo+i
thuye^`n kho^ng be^'n, ma^y bay hoa`i kho^ng nghi?
o+? du+o+ng gian, ai vui khi ti`nh lu.y ???
kho^ng rie^ng anh ma` co' ra^'t nhie^`u ngu+o+`i
ye^u la`m chi ? ma` cha(?ng ddu+o+.c vui tu+o+i
mang thu+o+ng nho+'.....cho^n ddo+`i trong sa^`u kho^?
so^'ng cuo^.c ddo+`i thanh ti.nh su+o+'ng ho+n kho^ng ?
ye^u la`m chi ? ddem no^~i kho^? va`o lo`ng
anh dda~ no'i ye^u thu+o+ng la` "kho^? lu.y"
the^' ta.i sao la.i vu+o+ng va^'n to+ lo`ng ?!?!?
ngu+o+`i pha`m tu.c, lu+o+'i ti`nh ... sao tra'nh no^~i
bu+o+'c va`o ye^u....thu+o+ng nho+'....chi? la` thu+o+`ng
nho+' thu+o+ng hoa`i khi ngu+o+`i o+? tha phu+o+ng
bao ca'ch tro+?, to+ lo`ng co`n nguye^n ve.n.....
co`n nho+' kho^ng bao nhie^u lo+`i u+o+'c he.n
sao ba^y gio+` ke? o+? ngu+o+`i phu+o+ng xa
co' pha?i cha(ng dda^y co+ duye^n tie^`n ddi.nh (?)
dde^? hai ngu+o+`i xa ca'ch.....ddo+`i phong ba
ngo' tha^.t xa ddo+`i ngu+o+`i co`n qua' nga('n
ta.i vi` sao la.i vu+o+ng va^'n to+ lo`ng
dde^? gie^'t ddo+`i co`n la.i dde^m chie^'c bo'ng
nga`y kho^ng ho^`n la^?n qua^?n co~i hu+ kho^ng 
ha.nh phu'c na`o....nie^`m vui....mi`nh ta.o la^'y
          vtn
          12/94
	.................................
	me^'n ta(.ng mo^.t ngu+o+`i......
	dda~ ddem dde^'n mo^.t va^`n tho+
	.................................