Main >> Vietnamese Poetry >> Tinh Computer


      Ti`nh Computer
Anh ga(.p em trong vo`m tro+`i Computer
Da'ng em xinh, vo+'i nu. cu+o+`i ho+'n ho+?
Gio.ng em ngo.t khie^'n lo`ng anh bo+~ ngo+~
La`m cho anh kho^ng ca^'t no^~i ne^n ca^u
Bao nhie^u nga`y thao thu+'c suo^'t dde^m tha^u
Tim chan chu+'a nhu+ Motherboard da^ng tra`o
Ca`ng nao nu+'c nhu+ HardDisk xo^n xao
Khi ca^`n co' Switch kia dde^? mo+?
Power Supply ddo' dde^? lo`ng anh tu+o+i no+?
Khi ga(.p em anh du`ng DOS ngo? lo+`i
Va` tha^`m nghi~ khi Screen va^~n cho+i vo+i
COMPATIBLE ? la` ti`nh em cha^'p thua^.n
Nhu+ng anh bie^'t ti`nh anh luo^n la^.n dda^.n
Ti`nh da`o da.t nhu+ng ho^`n va^~n phie^u die^u
Thie^'u Memory, DiskDrive 3-1/2
Anh kho^ng bie^'t la` chi'nh em co' hie^?u ?
Na`y em ho+~i, khi nghe em nu~ng ni.u :
DiskDrive 5-1/4 la` em se~ hie^?u
Thie^'u Memory, thi` Reset la.i tho^i
Em kho^ng tra'ch kho^ng phie^`n, anh cho+' nga.i
Nghe em no'i khie^'n lo`ng anh sung su+o+'ng
Ti`nh anh nay co' WordPerfect ghi lo+`i
The^m ha.nh phu'c vo+'i Windows Version mo+'i
Va` tu+o+i dde.p, lo`ng tra`n tre^` tin tu+o+?ng
-De^'n ho^m nay ti`nh anh ca`ng chan chu+'a
The^m Graphics Card, the^m ca? Extensions
Ta'm Mbytes dde^? to? ro~ ti`nh anh
Card VGA la` cuo^.c ddo+`i the^m tu+o+i tha('m.
Nhu+ng mo^.t ho^m cho+.t dde^'n 486's system
Nhi`n la.i anh chi? 286 ma` tho^i
Anh run so+. nghi~ tha^`m em thay ddo^?i
Vi` Power ho+n ne^n em de^~ xie^u lo`ng...
Va` the^' tha^.t ha^.n ti`nh ddo+`i ngang tra'i
Em ddi theo tie^'ng go.i cu?a Power
-De^? anh nay 286 bo+ pho+`
Lo`ng ngao nga'n ne^n ti`nh na`y dda`nh Turn off
Nhu+ng cho+.t bie^'t ti`nh ngu+o+`i dda^`y gian do^'i
Gia~ tu+` na`ng to^i ti`m dde^'n MAIN FRAME
Ca? nga`y da`i ti`m kie^'m kha('p no+i no+i
Bo^~ng cho+.t tha^'y trong LOCAL ddo^?i mo+'i
Ki`a ai ddo' APPOLLO tu+o+i tha('m
Cu`ng WINDOWS cha`o ddo'n a'nh tu+o+ng lai
Ca? ba^`u tro+`i ra.ng ro+~ cu?a nga`y mai
Ha^n hoan ddo'n na`ng CLAVIER e a^'p
To^i muo^'n dde^'n vo+'i PROGRAM nga`y ddo'
COMPATIBLE ? Na`ng co' nho+' cho cha(ng
Be^n VAX ho^m na`o, thao thu+'c suo^'t dde^m tha^u
Cu`ng CYBER, nga`y nga`y ai que^n uo^'ng.
Ro^`i ra?o bu+o+'c, tu+`ng bu+o+'c cha^n to^i dde^'n
SYSTEME SUN la`m say dda('m tim to^i
Bo+?i SUNVIEW ho`a tha('m X-WINDOWS
-Du+a to^i dde^'n ba(`ng con ddu+o+`ng UNIX
         ...
O^i nga^y nga^'t la` ta^'m lo`ng non tre?
Trong tim to^i na`o bie^'t ddo'n ai dda^y
Mo^~i mo^.t na`ng la` mo^.t ve? cao bay
-Da`nh he.n ga(.p la^`n sau khi tan lo+'p
          Vo.ng khuye^'t thi lang (1993)