Main >> Vietnamese Poetry >> Mau Mau Ti-Gon


     Ma`u Ma'u Ti Go^n
Ngu+o+`i ta tra? la.i ca'nh hoa ta`n
Tho^i the^' duye^n ti`nh cu~ng do+? dang !
Ma`u ma'u ti-go^n dda` bie^'n sa('c
Tim ngu+o+`i ye^u cu~ phu? ma`u tang !
K. ho+~i! Ngu+o+`i ye^u cu?a to^i o+i
Na`o ngo+` em gie^'t che^'t mo^.t ddo+`i !
Du+o+'i mo^` ddau kho^? em ghi nho+'
Hi`nh a?nh em hoa`i, ma~i the^' tho^i .
Que^n la`m sao ddu+o+.c thuo+? ban dda^`u,
Mo^.t ca'nh ti-go^n da. kha('c sa^u !
Mo^.t ca'nh hoa xu+a ma`u hy vo.ng !
Nay co`n du+ a?nh tra'i tim ddau .
Anh bie^'t la`m sao ddu+o+.c ho+~i tro+`i !
Du+'t ti`nh bao no+~, nho+' kho^ng tho^i !
Tho^i em ha~y giu+~ ca`nh hoa u'a
Ky? nie^.m nga`n na(m mo^.t cuo^.c ddo+`i !
          Tha^m Ta^m