Main >> Vietnamese Poetry >> Dung Dung


       Du+?ng Du+ng
         Ta(.ng ta'c gia? Hue^' -De.p va` Tho+
Du kha'ch ba?o dda^y vu+o+`n ki'n dda'o
Vo+'i hu+o+ng di`u di.u, y' nga`n xu+a
Tro+`i ma^y xanh nha.t ma`u hu+ a?o
DDa^y xu+' Mo+ ma`ng, dda^y xu+' Tho+...
Co^ ga'i tha^?n tho+` ve^ a'o mo?ng
Nghie^ng nghie^ng va`nh no'n da'ng cho+` ai...
Ven bo+` so^ng pha(?ng, con ddo` mo^.ng
La? lu+o+'t ddi ve^` trong gio' mai...
Tha`nh qua'ch tra(m na(m sa^`m ma(.t la.nh
Ngo.n co+` ue^? oa?i va^.t vo+` lay
La^u dda`i ddu+o+`ng be^., ma`u kie^u ha~nh
A'o ga^'m, ha`i nhung, ca'nh phu+o+.ng bay
Ta ne^.n go't tre^n ddu+o+`ng pho^' Hue^'
Du+?ng du+ng kho^ng mo^.t ca?m ti`nh chi !
Kho^ng gian sa(.c su.a mu`i o^ ue^'
Ma` nu+o+'c do`ng Hu+o+ng ma~i cuo^'n ddi...
Y' che^'t dda~ pho+i va`ng he'o u'a
Mu`a thu la' sa('p ru.ng tre^n ddu+o+`ng
Mo+ chi a?o mo^.ng nga`n xu+a nu+~a ?
Ca^y he^'t tho+`i xanh dde^'n tie^'t va`ng !
Ai tu+o+?ng nga`n na(m nu+o+ng dda^'t a^'y
Ma^`m non the^m nhu+.a, la' the^m tu+o+i
O^i ! mi?a mai ! ho^`n ta chi? tha^'y 
Re^u he`n so^'ng go+?i nha'nh kho^ tho^i .
Ai tu+o+?ng thie^n ddu+o+`ng sao nha^'p nha'nh
Ta`i hoa tinh ke^'t, ngo.c long lanh...
Ta chi? tha^'y no+i dda^y mo^` la.nh
Cho^n linh ho^`n dda('m dduo^'i hu+ danh .
			To^' Hu+~u