Main >> Vietnamese Poetry >> Tinh dau.....tinh cuoi


   Ti`nh dda^`u.....ti`nh cuo^'i
Xin tra? la.i nhu+~ng gi` trong ky? nie^.m
Nhu+~ng vui buo^`n hai ddu+'a dda~ chia chung
Nhu+~ng da^'u ye^u, nhu+~ng bo+~ ngo+~ nga.i ngu`ng 
Cu?a mo^.t thuo+? khi ti`nh vu+`a he' nu.
Ti`nh chu+a no+? nu. dda~ ta`n u? ru~
Vui chu+a nhie^`u la` dda~ vo^.i chia ly
Khi xa nhau ho^`n co`n giu+~ ddu+o+.c gi`
Ngoa`i hoang va('ng cu?a nhu+~ng nga`y sa('p to+'i
Mo+'i ho^m qua co`n trong ta^`m tay vo+'i
Ma` ho^m nay ti`nh vo^~ ca'nh bay ro^`i
Co^' que^n ngu+o+`i sao le^. dda('ng ddo^i mo^i
Co^' cu+o+`i gu+o+.ng sao tim ddau nghe`n nghe.n
Tho^i cay dda('ng rie^ng mi`nh to^i vu`i ne'n
Ke^? tu+` dda^y ma~i ma~i cha(?ng chung ddu+o+`ng
To^i se~ ve^` gom la.i he^'t nho+' thu+o+ng
-Do^'t ddu+a tie^~n ti`nh dda^`u...va` ti`nh cuo^'i 
             TL Mu+.c Ti'm