Main >> Vietnamese Poetry >> Muoi Nam


     Mu+o+`i Na(m
Bie^'t nhau tu+` thuo+? da.i kho+`
Gio+` dda^y ca't bu.i dda~ mo+` ma('t trong
Nha'nh ho^`ng em chie^'t be^n song
DDa~ mu+o+`i xua^n ru.ng mu+o+`i bo^ng hoa cu+o+`i.
Con chim ba.c ma' gia` ro^`i
Mo? va`ng dda~ nha(.t he^'t lo+`i tho+ xanh.
Co`n gi` nu+~a o+? le^`u tranh
O+? lo`ng em, o+? lo`ng anh, co`n gi` ?
Tu+o+ng phu`ng la` dde^? bie^.t ly
Bie^.t ly la` mo^.t lo`ng ddi qua lo`ng.
Gio+` thuye^`n em dda~ sang so^ng
Anh nhi`n kho'i so'ng ngo+~ tro^ng ma^y dde`o.
Mu+o+`i na(m mo+'i hie^?u ti`nh ye^u
Mo^.t nguo^`n hu+o+ng nhe. ma^'y chie^`u gio' ddu+a.
              Tra^`n Huye^`n Tra^n