Main >> Vietnamese Poetry >> Nua Khuya Giay Trang


     Nu+?a Khuya Gia^'y Tra('ng
Me^nh mo^ng sa^`u go+.n ma^~u ddo+n
Nu+?a khuya gia^'y tra('ng tu?i ho+`n tuye^'t trinh
Va('ng em nu+o+ng bo'ng ta.c hi`nh
Ru+ng ru+ng le^. sa'p be^n mi`nh co^ mie^n
Gio' ve^` ta'm hu+o+'ng u+u phie^`n
-Di`u hiu tuye^'t phu? ma^'y mie^`n ti`nh tho+
Tra('ng dde^m ho^`n nho? bo+ vo+
Le^nh dde^nh suo^'i ca?m ddo+.i cho+` hoa tie^n
Va('ng em ho^`n mo^.ng ddo^~ quye^n
Nu+o+'c non hiu ha('t tie^'ng huye^`n ba^ng khua^ng
Ly tao do`ng ca.n kho+i va^`n
Mu+a ddan ddan ma~i go+.i nha^`u y' tho+
Co? vong u+u kho'i lam mo+`
Nu+?a ly mai lo^. nguye^.t ho+` ta('m suo^ng
Bu't say vo.ng tu+o+?ng do`ng Tu+o+ng
Mu+.c say a?o mo^.ng la.c ddu+o+`ng he'o hon
Ngo+~ nga`ng gia^'y tra('ng lo`ng son
Tuye^'t ro+i ro+i ma~i go'i tro`n thu+o+ng ddau
             Tra^`n Ho^`ng Cha^u