Main >> Vietnamese Poetry >> Lam Thinh

La`m Thinh

Ho?i ra(`ng em co' ye^u anh ?
Thi` em cu'i ma(.t la`m thinh mi?m cu+o+`i.
Ho?i em sao cha(?ng mo^.t lo+`i ?
Thi` em cu'i ma(.t mi?m cu+o+`i la`m thinh .
Ba^'t tha^`n, Em la.i ho?i anh :
Co' ai cu+o+`i vo+'i ke? mi`nh kho^ng ye^u ?

Te^' Nhi.