Main >> Vietnamese Poetry >> Trang Tan


               Tra(ng Ta`n
Ta la` ma?nh tra(ng dde^'n ho^`i le lo'i
Na(`m tre^n cao thu+o+ng ha.i ke? tra^`n gian :
Nha^n nghi~a tho+` o+, thu' vui me^ ma?i ;
Tha^'y ta tu+o+i, kho^ng tha^'y thuo+? ta ta`n.
Ta co' lu'c le^n ngo^i tre^n nguye^.t ddie^.n
Giu+~a muo^n hoa thu+o+.ng uye^?n mo^.t hoa tra(ng
Ca'nh ba(`ng ngo.c, sa'ng ngo+`i ma`u a?o huye^~n
Nhi. ba(`ng va`ng a^?n hie^.n bo'ng to+ gia(ng
Nhu+ng vu~ tru. kho^ng na(`m trong ba^'t di.ch
Su+. ma^'t co`n tan hie^.p tie^'p lie^`n nhau
Nu'i lo+?, so^ng mo`n, hoa ro+i, la' che^'t
Ta xinh tu+o+i co' lu'c cu~ng phai ma`u !
Ta`n ta. ta^m ho^`n, hao ga^`y tha^n the^?
So^ng buo^`n ta tro^i ve^` be^? co^ ddo+n
Va` sau he^'t ta chi? la` nga^'n le^.
Na(`m ru+ng ru+ng trong ma('t cu?a dde^m ho+`n
No^~i co^ qua? cu~ng theo nie^`m he'o ha('t
DDa^u ngu+o+`i thu+o+ng, dda^u ke? nha('c la` dda^u ?
Chi? nghe va(?ng trong bo'ng dde^m khuya khoa('t
Tie^'ng cu' ke^u la.nh le~o giu.c co+n sa^`u
Ta tro+ tro.i nhu+ mo^.t ngu+o+`i lu+~ thu+'
Qua'n tro. na(`m kho^ng ngu?, nho+' que^ hu+o+ng
Ta tho+ tha^?n nhu+ mo^.t co^ trinh nu+~
Lo+~ mo^.ng dda^`u ra~ ru+o+.i kho'c ti`nh thu+o+ng
Ta be` ba.n vo+'i nhu+~ng chu`a ma'i la.nh
Ta tu+. ti`nh vo+'i nhu+~ng ba~i tha ma
Ta a^?n ma(.t sau nhu+~ng khu ru+`ng qua.nh
Ta nghie^ng mi`nh tre^n nhu+~ng nha'nh so^ng xa
Ta lu?i thu?i ddi sa^u va`o co~i ma^'t
Ho^`n ra~ ro+`i, the^? cha^'t ho'a su+o+ng ba(ng
Cho dde^'n lu'c bo'ng dde^m tra`n ma(.t dda^'t
Ngu+o+`i mo+'i hay nha^n loa.i thie^'u ti`nh Tra(ng
				Te^' Hanh
				Thu 44