Main >> Vietnamese Poetry >> Ho Hung


              Ho+` Hu+~ng
Anh tu+o+?ng chi? ca^`n tro^ng tha^'y tho^i
La` em hie^?u ro~ lo`ng anh ro^`i.
Mo^'i ti`nh chan chu+'a trong ddo^i ma('t,
Anh bie^'t la`m sao no'i nhu+~ng lo+`i.
Kho^ng co' khi na`o ga(.p go+~ em
Ma` anh giu+~ ddu+o+.c ve? ddie^`m nhie^n :
Da'ng anh be~n le~n, lo+`i anh ngu+o+.ng ;
Em thu+? ddo^i la^`n nho+' la.i xem .
Anh tu+o+?ng la` em dda~ bie^'t ro^`i
Nhu+~ng ca^u tro` chuye^.n gio.ng ddu`a cho+i,
Nhu+~ng thu+ tha(m ho?i lo+`i vo+ va^?n,
Nhu+~ng sa'ch anh ddu+a no'i chuye^.n ddo+`i.
Nhu+~ng bu+~a tro+`i mu+a, nhu+~ng buo^?i chie^`u,
Lo`ng nghe ru+ng ru+'c no^~i ddi`u hiu,
Nhu+~ng khi tra(ng sa'ng, khi ho+i gio'
Nhe. tho^?i va`o lo`ng co+n me^'n ye^u .
Va` nhu+~ng dde^m khuya gia^'c mo^.ng dda`o,
Mo+ ma`ng tre^n go^'i ga(.p chie^m bao,
Anh ye^u, anh nho+', anh tha^`m tra'ch :
Em cha(?ng la^`n na`o ca?m ddo^.ng sao ?
Sao em ho+` hu+~ng the^' cho dda`nh, 
Duye^n mo+'i cu`ng ngu+o+`i ha^'t hu?i anh .
To^.i nghie^.p cho ddo+`i anh bie^'t ma^'y !
Tra(m na(m chu+a cha('c ve^'t thu+o+ng la`nh.
			Te^' Hanh