Main >> Vietnamese Poetry >> Thang Canh Ngu Hanh Son


        Tha('ng Ca?nh Ngu~ Ha`nh So+n
	Ba`i ddo.c xuo^i:
	Non nu+o+'c u+?ng ma`u, kho'i quye^.n ma^y
	Kha'ch du lo`ng ho+.p ca?nh Xua^n dda^`y
	Kho^n-kie^`n tho+. khe'o doa dde^`n pha^.t
	Ho'a ta.o ta`i hoa, Nhu~-Tha.ch xa^y	
	Non tra?i ga^'m ho^`ng, bo^ng tha('m la'
	Bie^?n pho+i su+o+ng tuye^'t tha'p tu`ng ca^y
	Cho^`n cha^n la('m ba^.c leo Tie^n DDo^.ng
	Co`n ma~i nu+o+'c non, vui thu' dda^y .
	Ba`i ddo.c ngu+o+.c:
	DDa^y thu' vui Non Nu+o+'c ma~i co`n
	DDo^.ng tie^n leo ba^.c la('m cha^n cho^`n
	Ca^y tu`ng tha'p tuye^'t su+o+ng pho+i bie^?n
	La' tha('m bo^ng ho^`ng, ga^'m tra?i non
	Xa^y Tha.ch-nhu~ hoa, ta`i ta.o ho'a
	Pha^.t dde^`n doa khe'o, tho+. kie^`n kho^n
	DDa^`y Xua^n, ca?nh ho+.p lo`ng du kha'ch
	Ma^y quye^.n kho'i ma`u u+?ng nu+o+'c non .
	            Quang Ba(`ng