Main >> Vietnamese Poetry >> Bay Gio


                 Ba^y Gio+`
To^i dda~ ga(.p ma` ngo+~ mi`nh chu+a ga(.p ?
Tu+o+?ng gia^'c mo+ tu+` thie^n co^? hie^.n ve^`
Em ddu+'ng ddo' tre^n bo+` so^ng Ti`nh a'i
To^i la.c do`ng cho+'i vo+'i giu+~a ddam me^
Em dda~ giu+~ ddo+`i to^i tu+` phu't ddo'
Da'ng em ddi ru+`ng nu'i cu~ng chuye^?n mi`nh
Ma('t em nhi`n ca? tro+`i sao nghie^ng ddo^?
Quay va`o ho^`n to^i tha^'y bo'ng em in
To^i cho+` em vo+'i ma('t sa^`u die^.u vo+.i
Con ddu+o+`ng khuya hun hu't bo'ng dde^m da`i
To^i nghi~ ne^'u mai kia ddo+`i chia ca'ch
The^m mo^.t la^`n le^. nho? xuo^'ng tu+o+ng lai
Mi`nh ga(.p nhau dda^u dde^? the^m buo^`n nho+' ?
Bao thu+o+ng ye^u co`n ddo' xin do^~ da`nh !
Lu+?a mo^i em thie^u ddo^'t ta`n qua' khu+'
To^i nghie^ng mi`nh tha^'y mo^.ng tro+? ma`u xanh .
			Thi. Nghe` tha'ng 5.67
			Pho^? -Du+'c