Main >> Vietnamese Poetry >> Den Chieu


        -De^'n Chie^`u
To^i ye^u la` bo+?i to^i ye^u
Ca^`m tay co^ ho?i ho?i nhie^`u la`m chi ?
Khi ye^u kho^ng dda('n ddo gi`
Pha^n pho^ chu+' bie^'t no'i vi` co+' sao .
Huo^'ng ho^` ye^u tu+. khi na`o,
Ho^m qua lo`ng tha^'y ngo.t nga`o mo+'i hay .
Ga.n gu`ng mong ca.n pho+i ba`y,
Ho.a cha(ng co' mo^.t ddie^`u na`y ddo+n so+ :
Thuye^`n ti`nh dda~ ga(.p ngu+o+`i ddu+a,
Giong kho+i kho^ng le~ ddo^i gio+` ro^`i tho^i .
Tin nhau ai no'i ba(`ng lo+`i,
Va` mai ai bie^'t xa vo+`i bao nhie^u ?
- Mo^.t thu+o+ng la` su+. dda~ lie^`u
Thi` theo cho dde^'n xe^' chie^`u chu+' sao !
			Nguye^~n -Di`nh Thu+