Main >> Vietnamese Poetry >> Chi nho nguoi thoi


         Chi? nho+' ngu+o+`i tho^i 
Chi? nho+' ngu+o+`i tho^i... ma('t cu~ng buo^`n
Nhu+ so^ng nho+' nu'i, suo^'i thu+o+ng nguo^`n
Nhu+ mu+a ro+i nhe. tre^n hie^n va('ng
Nhu+ ma('t nhung me^`m, nho+' chie^'c ho^n .
Chi? nho+' ngu+o+`i tho^i... mo^i bie^'ng cu+o+`i
Lu+o+.c tho^i ca`i to'c, gu+o+ng que^n soi
Ngo^`i nghe tu+`ng nho+' thu+o+ng di ddo^.ng
Gio.t nho+' na`o ro+i u+o+'t tha('m mo^i .
Chi? nho+' ngu+o+`i tho^i... to'c bo^~ng da`i
Mu`a thu cho la' ru.ng dda^`y vai
O+ ! sao mi`nh cha(?ng the^m ddo^i ca'nh
-De^? dde^'n be^n ngu+o+`i... say nga^'t nga^y .
Chi? nho+' ngu+o+`i tho^i... que^n tuo^?i te^n
Buo^?i chie^`u ngo^`i ddo'n gio' qua the^`m
Gio' o+i nhe. gu+?i lo+`i ta^m su+.
Co' mo^.t ngu+o+`i thao thu+'c suo^'t dde^m .
Chi? nho+' ngu+o+`i tho^i... ddu? che^'t ro^`i
Da^`u cho tra(m kie^'p dde^'n nga`n ddo+`i
Gio' mu+a va^~n nho+'... tro+`i gio^ng ba~o
Le^. nho+' mi buo^`n... mo^i nho+' mo^i .
			Kie^`u Mo^.ng Ha`