Main >> Vietnamese Poetry >> Danh Du


       -Da'nh -Du
    - Ho^` Xua^n Hu+o+ng -
Bo^'n co^.t khen ai khe'o khe'o tro^`ng!
Ngu+o+`i thi` le^n dda'nh ke? ngo^`i tro^ng
Trai ddu go^'i ha.c khom khom ca^.t 1 
Ga'i uo^'n lu+ng ong ngu+?a ngu+?a lo`ng
Bo^'n ma?nh qua^`n ho^`ng bay pha^'p pho+'i
Hai ha`ng cha^n ngo.c duo^~i song song.
Cho+i xua^n dda~ bie^'t xua^n cha(ng ta'?
Co.c nho^? ddi ro^`i, lo^~ bo? kho^ng 2 
        oOo
 1. Ca^.t: ca'i lu+ng (tie^'ng co^?)
 2. Tru+o+'c kia thu+o+`ng trong ho^.i xua^n mo+'i
  cho+i ddu . He^'t ho^.i kho^ng ai cho+i nu+~a ne^n
  co.c ddu bi. nho^? xe^'p la.i, chi? co`n nhu+~ng lo^~
  co.c tro+ tro.i.