Main >> Vietnamese Poetry >> Huyen Ao


             Huye^`n A?o
Mo+'i lo+'n le^n, tra(ng dda~ the.n tho`
Tho+m nhu+ ti`nh a'i cu?a ni co^
Gio' say lu+o+'t mu+o+'t trong ma`u sa'ng,
Hoa vo+'i to^i dde^`u ca?m ddo^.ng so+ .
DDang khi ma`u nhie^.m phu? ban dde^m,
Co' thu+' gi` ro+i giu+~a khoa?ng im .
- Ro+i tu+` thu+o+.ng ta^`ng kho^ng khi' xuo^'ng
Tie^'ng vang nhe` nhe. do^.i va`o tim .
To^i vo+'i ho^`n hoa va^~n ni'n thinh,
Nga^'m nga^`m trao ddo^?i nhu+~ng a^n ti`nh
DDe^? the^m a^'m a'p nguo^`n tu+ tu+o+?ng
DDe^? bo'ng tro+`i khuya bo+'t gia^.t mi`nh.
Tu+` dda^`u canh mo^.t dde^'n canh tu+,
To^i tha^'y tra(ng mo+ bie^'n ho'a nhu+ :
Hu+o+ng kho'i o+? dda^u ngoa`i xu+' mo^.ng
Cu+' la` mo^~i phu't mo^~i ne^n tho+ ...
A'nh tra(ng mo?ng qua' kho^ng che no^?i
Nhu+~ng ve? xanh xao cu?a ma(.t ho^`
Nhu+~ng ne't buo^`n buo^`n to+ lie^~u ru?
Nhu+~ng lo+`i na(n ni? cu?a hu+ vo^ .
Ha~y quy` na'n la.i, tie^'ng sao ro+i,
Khua a'nh tra(ng xanh ddo^.ng khi' tro+`i,
Gio' tho+? hay la` hoa tho+? nhi? :
O^ hay ! ngu+o+`i ngo.c bie^'n ra ho+i !
Kho^ng gian da`y dda(.c toa`n tra(ng ca? :
To^i cu~ng tra(ng ma` na`ng cu~ng tra(ng
Mo^~i a?nh mo^~i hi`nh the^m phie^u die^u
Na`ng xa to^i qua' ! no'i nghe cha(ng ?!
			Ha`n Ma(.c Tu+?