Main >> Vietnamese Poetry >> Ky Nu


         Ky` Nu+~
Ta thu+o+`ng co' nhu+~ng buo^?i sa^`u ghe^ go+'m
O+? be^n Em - O^i bie^?n sa('c ru+`ng hu+o+ng !
Em lo^.ng la^~y nhu+ mo^.t nga`n hoa so+'m,
Em dde^'n dda^y nhu+ dde^'n tu+. thie^n ddu+o+`ng.
Nhu+~ng buo^?i ddo' ta nhi`n em kinh nga.c,
Ho^`n ma^'t da^`n trong ca(.p ma('t lu+u ly
O^i ma('t xa kho+i, o^i ma('t di. ky`,
Ta tro^ng ddo' tha^'y tro+`i ta mo+ u+o+'c,
Tha^'y ca? bo'ng mo^.t va^`ng ddo^ng thuo+? tru+o+'c,
Ca? con ddu+o+`ng sao mo.c lu'c ra ddi,
Ca? chie^`u su+o+ng ma^y phu? lo^'i ta ve^`,
Kha('p vu~ tru. bo^~ng vo^ cu`ng thu+o+ng nho+'.
Ta run so+. cho ye^u la` me^.nh so^',
Ma(.c tay Em ddi.nh ho^. kie^'p nga`y sau,
Vi` ngu+o+`i Em co' bao phe'p nhie^.m ma^`u
Mo^.t so+.i to'c ddu? la`m ne^n me^ hoa(.c.
Ta dda(.t Em tre^n ngai tho+` Nu+~ Sa('c,
Trong a^m tha^`m, chie^m ngu+o+~ng mo^.t la`n da,
Buo^?i Em ve^`, xa'c thi.t ta^?m hu+o+ng hoa ;
Ta so^'ng ma~i, tho+? la^'y ho^`n trinh tie^'t,
O^i ca'm do^~, ca? mi`nh Em ba(ng tuye^'t,
Ro+.n xua^n ti`nh tre^n bo^. ngu+.c thanh ta^n,
Ta ga^`n Em, me^ tu+`ng ngo'n ba`n cha^n,
Ma('t nha('m la.i dde^? lo`ng nguo^i gio' ba~o.
Khi su`ng ba'i, ta quy` na^ng ne^'p a'o
Nhu+ng cu'i dda^`u tru+o+'c ve? ngo.c trang nghie^m .
Ta kha^?n ca^`u tu+`ng so+'m la.i tu+`ng dde^m
Chu+a to^.i lo^~i dda~ tha^'y tra`n ho^'i ha^.n.
Em dda`i ca'c, lo`ng cu~ng thoa son pha^'n,
DDo^i ba`n cha^n kie^u nga.o gia^~m le^n tho+ .
O^i vo^ lu+o+ng ! Trong mo^.t phu't kho^ng ngo+`,
Ta dda~ muo^'n tro+? ne^n ngu+o+`i vo^ dda.o.
Ta^'t ca? em dde^`u ba('t ta kho^? na~o,
Va` oa'n ho+`n ca(m gia^.n dde^'n ddau thu+o+ng,
Va` ye^u say, me^ me^.t dde^'n hung cuo^`ng,
Va` kha't vo.ng dde^'n vo^ ti`nh vo^ gia'c.
Ho+~i ky` nu+~ ! Em co' lo`ng ta`n a'c,
Ta va^~n ga^`n - o^i sa('c dde.p ye^u ma !
Lu'c cuo^`ng si nguye^`n ru?a ca? dda`n ba`,
Ta o^m ngu+.c nghe tra'i tim tra`o huye^'t.
Ta se~ che^'t, se~ vi` em ma` che^'t !
Mo^.t chie^`u na`o ta('t tho+? giu+~a mo^i ho^n,
Ta ha'i trong em la^'y ddo'a hoa ho^`n.
            -Dinh Hu`ng