Main >> Vietnamese Poetry >> Cuong Say


       Cuo^`ng Say
     - Cuo^`ng Nha^n -
O^ng cu+o+`i, o^ng chu+?i, o^ng mu'a tay,
O^ng ddi, o^ng ddu+'ng te' la(n quay,
Lo`m co`m bo` da^.y mo^`m la?m nha?m,
"Tro+`i dda^'t nga? nghie^ng ddie^n dda?o dda^y !"
	"Do^ ! do^ ! the^m ly nu+~a ddi ba^y
	Cho+' ngo^`i xo+' ro+' nhu+ khu'c ca^y
	Nhi`n gi` thao la'o ddo^i ma('t e^'ch
	Co' ma('t kho^ng tro`ng pha?i kho^ng ma^`y ?"
O^ng nhai, o^ng nuo^'t, bo'c ba(`ng tay,
Que.t mie^.ng, que.t ra^u, que.t va`o vai
"O+? do+ lo`ng sa.ch, ho^`n trong sa.ch
Be^` ngoa`i dde.p chi, bu.ng ba^?n thay !"
	"E^ ! E^ ! kho^ng say, tao kho^ng say,
	DDe^?u ca'ng la`m sao tu+o+?ng tao say
	Mo^.t ddoa`n ca^`m thu' ngo^`i chu+.c sa(~n
	Nha?y va`o ca^'u xe', gie^'t ngu+o+`i ngay !"
"La.i dda^y cu`ng uo^'ng cha^'t dda('ng cay,
Nga.i ngu`ng quay ma(.t so+. sao dda^y ?
Pha?i ddu+a gan ddo^'i cu`ng tue^' nguye^.t
Vie^.c gi` nha't ca^'y pha?i gia? say ?"
       5-1-2020