Main >> Vietnamese Poetry >> Hien Hinh


           Hie^.n Hi`nh
Gio' thie^.t dda ti`nh ho^n ma(.t hoa,
Tho+m tho mu`i thi.t ba('t say nga` !
Gio' ddi cho+'i vo+'i trong khung tra('ng
Lo^. nu+?a va^`n tho+, nu+?a ddie^.u ca .
To^i ra'p la.i xem.  O^`! su+. la. !
Mo^.t ngu+o+`i thie^'u nu+~ hie^.n trong tra(ng .
Kha(n ho^`ng chu`i le^. nga^'n ddo^i ma('t ;
Da thi.t pho^ ba`y y' tuye^'t ba(ng .
Nu+o+`ng he' mo^i ra .  Bay ddie^.u nha.c
Ma't nhu+ xua^n ma` ngo.t to+. hu+o+ng :
O^i sao la` khu'c Ba sinh lu.y
Ra`o ra.t nhu+ dda^`y no^~i ca?m thu+o+ng !
Tie^'ng ngo.c, ma`u tra(ng qua^'n quy't nu+o+`ng
Phu't gia^y ngu+o+`i lo^. mo?ng nhu+ su+o+ng .
- Nu+o+`ng tan ra nha.c? - tan ra nha.c !
Khung tra('ng tro+`i ma^y tra('ng la. thu+o+`ng !
				Bi'ch Khe^